Posts Tagged ‘Psycholog Wrocław’

Warunki powstawania życia psychicznego

Tuesday, February 27th, 2018

Aby zrozumieć warunki powstawania życia psychicznego, psycholog musi rozszerzyć swoje zainteresowania badawcze na dziedzinę fizjologii, w szczególności dziedzinę neurofizjologii i psychofizjologii. Ponieważ i tych dziedzin z kolei nie można naukowo zgłębić bez znajomości chemii fizjologicznej, fizyki, biologii, patofizjologii itd., przeto zainteresowania psychologii i psychopatologii wychodzą poza własny, specjalny zakres przedmiotu. Dodajmy do tego, że życie psychiczne stanowi podstawę działalności człowieka w życiu zbiorowym. Dlatego nie ma właściwie takiej dziedziny życia, wobec której psycholog mógłby pozostać obojętny. Człowiek współżyje               z otoczeniem, ze środowiskiem w najobszerniejszym tego słowa znaczeniu. Środowisko wywiera na niego nieustający wpływ kształtujący, pomyślny lub niepomyślny. Dlatego to, co się dzieje w środowisku, musi być brane również pod uwagę dla zrozumienia warunków powstawania zjawisk i dyspozycji psychicznych.                   Socjologia, pedagogika, ekonomia i mnóstwo innych dziedzin stanowią więc pośrednio również przedmiot badań psychologii. W psychologii radzieckiej kładzie się szczególny nacisk na fakt, iż psychika stanowi podmiotowe odzwierciedlenie świata realnego. Zycie psychiczne jest bowiem bezpośrednim lub pośrednim wytworem oddziaływania środowiska. Dotyczy to nie tylko zjawisk i procesów psychicznych, ale i trwałych cech osobowości, a więc jego zainteresowań, zdolności, charakteru, temperamentu i innych dyspozycji psychicznych. Aby tę zasadę zrozumieć, trzeba wziąć pojęcie środowiska w najobszerniejszym zakresie, a więc nie tylko aktualne oddziaływania wpływów zewnętrznych, włącznie z wpływami ze strony własnego środowiska tkankowego, ale i oddziaływania odległe w czasie, które drogą dziedziczności, dzięki dziedzicznemu utrwalaniu się cech nabytych, wywarły wpływ kształtujący na osobowość. Z faktu, że psychika odzwierciedla świat realny, np. w procesie poznawczym, nie wynika bynajmniej, aby psychika miała być istotą biernie plastyczną. Właśnie w psychologii radzieckiej zwraca się szczególną uwagę na proces aktywnego oddziaływania psychiki ludzkiej na otaczające go środowisko. Przenikający do naszych władz poznawczych obraz świata nie jest kopią rzeczywistości. Powstaje on w wyniku aktywnej przeróbki doznanych wrażeń i spostrzeżeń. Człowiek nie poznaje więc świata w sposób bierny, natomiast poznaje go działając praktycznie na przyrodę i innych ludzi. Z tego aktywnego działania powstają więc nasze spostrzeżenia. [więcej w: Psycholog Wrocław, badania ndt, psychoterapeuta, psychoterapia wrocław  ]

Badania eksperymentalne

Saturday, February 24th, 2018

Punktem wyjścia tych doniosłych badań eksperymentalnych były poglądy tzw. refleksologów, głównie Sjeczenowa i Richeta, którzy w czynnościach psychicznych widzieli przekształcone rozwojowo odruchy. Poglądy te zakładają, że w przebiegu ewolucji zachował się nawet na najwyższych odcinkach osi mózgowordzeniowej podstawowy plan segrnentarny budowy i czynności układu nerwowego ośrodkowego. Na każdym piętrze tej OSI obowiązuje w zasadzie ten sam schemat czynnościowy, składający się z trzech członów: 1) nerwu do- prowadzającego podnietę, 2) ośrodka nerwowego, w którym powstaje podrażnienie i 3) nerwu odprowadzającego odczyn w kierunku np. mięśnia. Na po- ziomie rdzenia nakreślony w ten sposób łuk odruchowy byłby kompletny. Konorski i Mazurkiewicz przedstawiają te stosunki za pomocą wzoru: A -+ a -+ m, gdzie A oznacza podnietę, a  podrażnienie dośrodkowe a m wynik reakcji. Pierwsi refleksolodzy, niewątpliwie pod wpływem teorii mechanistycznych, traktowali w taki sam sposób i myśli, uważając je za odruchy psychiczne z zatrzymanym wynikiem końcowym, afekty zaś pojmowali jako wzmożone odruchy z szerokim promieniowaniem podrażnienia. Dla refleks0logów uczucie nie miało właściwie roli energetycznej, poza tym nie widziano dla uczuć własnego, odrębnego odpowiednika fizjologicznego.    Ten refleksologicznomechanistyczny kierunek panował zarówno w neuropatologii, jak i w psychologii niemal wyłącznie, wyrażając się w psychologii pod postacią           tzw. asocjacjonizmu, który sprowadzał czynności psychiczne do mechanicznej gry kojarzeń. Teorie refleksologiczne wychodziły z dwóch podstawowych założeń:                 1) istnieje jedna tylko swoista cecha tkanki nerwowej, mianowicie przewodnictwo podrażnienia w łuku odruchowym, 2) nasilenie końcowego wyniku w odruchu jest zależne  i równoległe do nasilenia podniety. Krytyka ze stanowiska dialektycznego materializmu oraz klasyczne doświadczenia Pawłowa sprowadziły; istotną korektę tych poglądów. Podany powyżej wzór nie był bowiem w stanie wytłumaczyć zwykłego laboratoryjnego doświadczenia z tzw. sumowaniem się podrażnień. [więcej w: Psycholog Wrocław, badania ndt, psychoterapeuta, psychoterapia wrocław ]