Posts Tagged ‘psychoterapeuta warszawa’

Życie psychiczne jako przedmiot badań

Tuesday, February 27th, 2018

Termin psychologia powstał z dwóch słów greckich: psyche (dusza) i logos (słowo, nauka). Dosłownie chodziłoby tu więc o naukę o duszy. Terminu dusza staramy     się w nauce nie używać, aby pojęcia tego nie utożsamiać z wyobrażeniami metafizycznymi i popularnymi, według których dusza byłaby istotą bezcielesną, żyjącą w ciele,    lecz zdolną w pewnych warunkach żyć niezależnie od Ciała. W psychologii naukowej mówimy więc raczej o psychice, rozumiejąc pod tym pojęciem zespół zjawisk psychicznych i warunków ich powstawania. Dziedzinę tę zna każdy człowiek z osobistych swych przeżyć i doświadczeń. Do zjawisk, czyli faktów psychicznych, zaliczamy wrażenia zmysłowe, czyli czucia, wyobrażenia, uczucia, pragnienia, myśli i inne tego rodzaju przeżycia. Ale do dziedziny psychiki należą również i takie przedmioty,         jak wrażliwość, słuch muzyczny, skłonność do gniewu lub usposobienie pogodne, inteligencja, wyobraźnia, uwaga, pamięć, właściwości charakteru i woli, zdolności            i zainteresowania. Z tych dwóch kategorii przedmiotów pierwsze, tj. zjawiska psychiczne, są zdarzeniami lub procesami, które powstają w pewnym momencie, trwają jakiś czas i przemijają. Druga kategoria przedmiotów natomiast to dyspozycje psychiczne, które są trwałymi właściwościami jednostek , dzięki którym zjawiska psychiczne powstają i dzięki którym mają taki a nie inny przebieg lub wygląd. Zjawiska i dyspozycje psychiczne obchodzą psychologa i psychiatrę przede wszystkim. Są one głównym przedmiotem jego badań naukowoteoretycznych i jego działalności praktycznej. Ze stanowiska naukowego niemożliwe jest jednak zacieśnianie zainteresowań wyłącznie do przedmiotu jednej specjalności. Nauki wiążą się ze sobą integralnie. Odkrycia naukowe w jednej dziedzinie wywierają wpływ na rozwój drugiej dziedziny. Psychologia należy do nauk przyrodniczych i lnie stanowi dziedziny zamkniętej w sobie. Zjawiska psychiczne nie powstają z niczego. Są one integralnym składnikiem procesów fizjologicznych, ściślej biorąc neurofizjologicznych, rozgrywających się u człowieka w mózgu. Dziedzinę neurofizjologii, która wiąże się z powstawaniem zjawisk psychicznych i stanowi podstawę dyspozycji psychicznych, nazywamy psychofizjologią. [podobne: psychoterapeuta warszawa, diagnoza autyzmu, psychoterapia, psychoterapia warszawa ]

Dobra pamięć

Friday, February 23rd, 2018

Dobrą pamięć należałoby sobie wyobrażać jako szczególną trwałość plastyczną tkanki pobudliwej. Zresztą dzisiaj pojęcia te unowocześniono. Nie do utrzymania był bowiem pogląd, przyjmujący zupełną bierność plastyczną tkanki nerwowej. Do wyobrażeń tych wprowadza się dzisiaj momenty dynamiczne, bez których nie można sobie wyobrazić aktywności, jaką się odznacza układ nerwowy ośrodkowy. Wracając do analogii odruchu z opisanym przebiegiem procesu pamięciowego, zwrócić trzeba uwagę na fakt, że odruch przebiega w tych samych trzech fazach. Fazie engrafii odpowiada tutaj okres napływania podrażnień dośrodkowych ze wzmaganiem się pobudliwości      i kumulowaniem energii. Fazie przechowywania danych pamięciowych odpowiada okres utajenia. Wreszcie fazie euforii odpowiada zjawisko wyładowania, odśrodkowego przewodnictwa po- drażnienia, pod wpływem którego przychodzi do czynu. Drugą podstawową zasadę refleksologiczną, tj. równoległość nasilenia odczynu do nasilenia podniety, poddał krytyce uczeń Pawłowa Orbeli. Wykazał on doświadczalnie, że odruchy rdzeniowe są sterowane, a więc wzmacniane, osłabiane lub hamowane, przez układ współczulny. Ta rola układu wegetatywnego w przebiegu odruchu, dotąd niedoceniana lub w ogóle niezauważona, stała się dzięki Orbeliemu podstawą nowego kierunku w neurofizjologii. Wiemy odtąd, że podnieta zewnętrzna nie jest wszystkim w procesie odruchu, że najważniejszą rolę odgrywa aktywny, dynamiczny, sterowniczy czynnik, jakim jest układ, wegetatywny. Już Hess na podstawie swych badań farmakologicznych stwierdził, że układ ten jest sternikiem i regulatorem nie tylko wszelkich czynności ustrojowych, ale i wszelkich czynności układu projekcyjnego. Dzięki tym poglądom upadło twierdzenie, że dośrodkowe ogniwo luku odruchowego jest tylko biernym przenośnikiem czy przekształcicielem podrażnienia dośrodkowego w odśrodkowe. Wbrew temu twierdzeniu wiemy dzisiaj, że to ogniwo dośrodkowe jest ośrodkiem, którego czynność jest tylko w pewnym stopniu zależna od podniety zewnętrznej, gdyż obdarzony on jest własną dynamiką, zdolną wpływać sterująco na przebieg podrażnienia, wywołanego przez bodziec zewnętrzny. [przypisy: psychoterapeuta warszawa, diagnoza autyzmu, psychoterapia, psychoterapia warszawa ]