Posts Tagged ‘rehabiliacja’

W badaniach naukowych obserwacje introspektywne

Tuesday, July 12th, 2016

W badaniach naukowych obserwacje introspektywne czy pośrednie nie wy- starczają nam. Od połowy XIX wieku zaczęto szeroko stosować espery- ment do badań psychologicznych. Doniosłą tę metodę stosowano początkowo do badania wrażeń wzrokowych, słuchowych i dotykowych. Wniosły one ogrom- nie dużo do znajomości fizjologii zmysłów, a tym samym mają znaczenie dla psychofizjologii. Przy pomocy specjalnej aparatury uzyskano możność dokony- wania dokładnych pomiarów przebiegu pewnych procesów psychicznych. W la- tach osiemdziesiątych prżeprowadzono pierwsze eksperymenty badania pamięci, stworzono mianowicie metodykę mierzenia szybkości i dokładności uczenia się na pamięć, trwałości pamięci i szybkości zapominania. Później wynaleziono metodę eksperymentalną badania uwagi i spostrzegania. Od tego czasu zaczęła ogromnie wzrastać na całym świecie liczba specjalnych pracowni psychologii eksperymentalnej. Eksperymentem naukowym nazywamy wywołanie badanego zja- wiska w oznaczonych z góry warunkach sztucznych, które można dowolnie zmienić lub powtarzać. Celem eksperymentu jest dokonanie obserwacji nauko- wej. Do tego celu potrzebne są co najmniej dwie osoby: eksperymentator i osoba badana. Eksperymentator stwarza warunki, w których ma wystąpić badane zjawisko. Osoba badana może być uprzedzona o mającym wystąpić zjawisku albo nie. W,tym ostatnim przypadku osoba badana otrzymuje polecenie wyko- nania pewnej czynności i poinformowania nas, jakie zjawisko psychiczne prze- żyła w czasie wykonania tej czynności. Na przykład w eksperymencie kojarze- niowym na szereg słów, wypowiedzianych głośno, ma ona odpowiedzieć pierw- szym słowem, które jej przyjdzie na myśl. Eksperymentator liczy czas upły- wający między hasłem i odczynem, przy czym nie uprzedza wcale osoby bada- nej, że najbardziej wymowne będą odczyny najbardziej• opóźnione. W dziedzi- nie tej wypracowano mnóstwo testów, za pomocą których określa się dyspo- zycje psychiczne osób badanych lub przebieg i właściwości rozmyślnie i pla- nowo prowokowanych zjawisk psychicznych. Wyniki tych badań wymagają dużego krytycyzmu, jeżeli nie mają się stać źródłem nieścisłości. [patrz też: , catering dietetyczny, odzież bhp, rehabiliacja ]

Psychofizjologicznie chodzi tu wiec o

Tuesday, July 12th, 2016

Psychofizjologicznie chodzi tu więc o irradiacje i koncentrację uwagi celem dokonania analizy, wyboru i pamięciowego utrwa- lenia tych podniet, które są biologicznie korzystne. Na poziomie kory mózgo- wej przychodzi więc po raz pierwszy do pojawienia się osobniczej (a nie jak w instynktach gatunkowej) pamięci biologicznej. Jednym z dowodów, że do wypracowania odruchu warunkowego potrzebna jest koniecznie uwaga, jest fakt doświadczalny, że wszystko to co uwagę odwraca w innym kierunku, co uniemożliwia jej skupienie na podniecie warunkowej, np. uboczne bodźce zew- nętrzne, choroba zwierzęcia itp. wszystko to zarazem utrudnia lub zupełnie uniemożliwia wytworzenie się odruchu warunkowego. Już Monakow twierdził, że nie ma tak małego kawałka kory mózgowej, w którym. by nie było przedstawicielstwa układu wegetatywnego. Wszystko przemawia, zdaniem Mazurkiewicza, za tym, że w korze są fizjologiczne odpo- wiedniki popędu do zaspokajania głodu i że są one, jak na poziomie podkoro- wym, tak i tutaj natury wegetatywnej. Te dominanty wegetatywne są więc tym czynnikiem, który dokonuje pracy analizatorskiej, analogicznie do takichże sa- mych tendencji instynktowych. Ten sam plan czynności nerwowych, który Orbeli doświadczalnie wykazał na poziomie rdzenia, odnajdujemy w ten sposób i na poziomie kory mózgowej. Rolę sterowniczą i rządzącą i na tym poziomie musimy więc przypisać “nastawieniom”, czyli dominantom wegetatywnym, które leżą u podstaw czynności analizatorskiej, niezbędnej dla Wy ztworzenia się od- ruchu warunkowego. Podane więc powyżej trzy wzory wypracowywania od- ruchu warunkowego muszą doznać następujących uzupełnień (pominięto tu fazę negatywną, która nie ulega zmianie): II okres irradiacji: Wl -+ WJ -+ (S) -+ (m-4) W2 -+ W2 -+ (S) -+ (m-3) W5-+W-+(S) -+m Ws-+ws -+(S) -(m-3) W9 -+ W9 -+ (S) -+ (m-4) III okres specjalizacji: Wl-+Wl-+ O W2-+W2-+0 W5 -+ W5 -+ (S) -+m Ws-+ws-+ O W9-+W9-+0 We wzorach tych (S) oznacza dominantę wegetatywną, dzięki której spośród wszystkich dopływających podniet dokonuje się wybór tej podniety warunko- wej, która jest biologicznie korzystna. Wszystkie inne ulegają zahamowaniu, czy też zostają w przebiegu wypracowywania odruchu warunkowego pomi- nięte. Podniety ulegają więc analizie jakościowej. I w tym znaczeniu Pawłow mówił o korze mózgowej jako o “wielkim analizatorze”. [podobne: , rehabiliacja, Balsam Johnson, pierścionek zaręczynowy ]