Posts Tagged ‘rozstanie’

Zadaniem psychologii jest wykrycie zwiazków,

Tuesday, July 12th, 2016

Zadaniem psychologii jest wykrycie związków, jakie zachodzą mię- dzy faktami psychicznymi a faktami innego rodzaju, np. fizycznymi, fizjolo- gicznymi, socjologicznymi, kosmicznymi. Zebrane w ten sposób opisy faktów psychicznych i dyspozycji psychicznych, oparte na analizie i klasyfikacji badanego materiału i poparte wynikami innych jeszcze metod badawczych, o których będzie mowa poniżej, prowadzą do wy- krycia praw naukowych, leżących u podstaw zachodzących między faktami związków. Prawa naukowe służą nam do tłumaczenia faktów, które już zaszły i do przewidywania faktów przyszłych. Wytłumaczyć jakiś proces psychiczny, jego powstanie, jego przebieg, jakość, natężenie, jego ustąpienie. itd., znaczy udowodnić, że proces ten jest jednostkowym następstwem pewnego prawa naukowego. Chociaż życie psychiczne człowieka jest niezwykle zawiłe, pełne zjawisk różnorodnych, zmiennych, kapryśnych, to jednak jest ono podpo- rządkowane na równi z innymi zjawiskami przyrodniczymi ściśle obowiązują- cym prawom. Nie wszystkie te prawa są dotąd znane. Dużo w tej dziedzinie jest jeszcze do zrobienia. Jednak w ostatnich czasach zaznacza się w wielu dzia- łach psychologii wybitny postęp. Metody psychologii są te same, co w innych naukach indukcyjnych. Podstawową metodą jest obserwacja. Każda systematyczna praca na polu psy- chologii rozpoczyna się od spostrzegania faktów jednostkowych. Dokonywane rzez nas spostrzeżenia dorywcze nie wystarczają nam, chociaż i one nie są bez znaczenia. Na tó, aby zdobyć dokument naukowy, trzeba spostrzeżenia czymc systematycznie z zaznaczeniem czasu, miejsca, warunków i innych okolicz- ności, ważnych. dla naukowego opisu i wytłumaczenia spostrzeganych faktów. Zamiast dorywczych spostrzeżeń posługujemy się dlatego metodą naukowej obserwacji. Przez obserwację rozumiemy planowy, systematyczny szereg spo- strzeżeń, podjęty dla dokonania opisu badanego zjawiska. Dążeniem naszym jest dokonywanie obserwacji według z góry powziętego planu. Są jednakże zja- wiska psychiczne, które powstają samorzutnie w warunkach nie dających się przewidzieć. Dotyczy to szczególnie stanów uczuciowych, np. gniewu, rozpaczy, strachu. Tutaj zdani jesteśmy mimo wszystko na spostrzeżenia dorywcze. Za- prawieni w samoobserwacji badacze umieją jednak korzystać z takich przy- padkowych sposobności i dokonywać czasem cennych spostrzeżeń na przeży- wanych przez siebie zjawiskach. [podobne: , rozstanie, oczyszczanie organizmu, przydomowe oczyszczalnie ]

Napady pomroczne moga w pewnych

Tuesday, July 12th, 2016

Napady pomroczne mogą w pewnych przypadkach występować same, bez napa- dów drgawkowych. Często jednak sprzęgają się z dużymi napadami, rzadziej z małymi. Napady drgawkowe, które z początku mają przebieg bardzo ciężki, nierzadko u starszych epileptyków trwają krócej i przebiegają łagodniej. Nato- miast stany zamroczeniowe z upływem czasu stają się przeważnie coraz cięższe, trwają coraz dłużej i pociągają za sobą ciężkie zmiany otępieni owe i charakte- ropatyczne. U przeważnej liczby chorych na padaczkę dochodzi pod koniec do skrajnego otępienia i do ostatecznego zwyrodnienia charakteru. Nie jest to jed- nak bynajmniej los wszystkich epileptyków. Bywa czasem przebieg lekki. W ciągu życia może być tylko kilka napadów padaczkowych (oligoepilepsia) bez wyraźniejszych objawów otępieni owych i charakteropatycznych. Czasem odnosi się wrażenie, że padaczka jako proces uległa praktycznie zaleczeniu. Oligoepi- lepsja może jednak prowadzić do ciężkiego zespołu psychoorganicznego swo-. istego. Około 113 chorych zostaje skazanych na trwale umieszczenie w zakładzie zamkniętym. Nowoczesne środki przeciwpadaczkowe, które są właściwie tylko środkami objawowymi, tj. usuwającymi napady, odsetka tego dotąd nie zdołały zmienić na korzystniejszy. Przeszło lis chorych, mimo powtarzających się na- padów, jest jednak zdolna do pracy na wolności; dotyczy to zwłaszcza bynaj- mniej nie tak rzadkich przypadków oligoepilepsji. Polepszenie powyższych danych statystycznych zależy od umiejętnego i kon- sekwentnego stosowania środków przeciwpadaczkowych, lecz w jeszcze większej i zasadniczej mierze od udoskonalenia sposobów zapobiegawczych. Walka z alkoholizmem, zwiększenie bezpieczeństwa pracy celem zapobieżenia urazom, ogólne polepszenie zdrowotności kraju, zdolne zmniejszyć zapadalność na cho- roby zakaźne, zabezpieczenie mózgu dziecka w okresie ciąży i porodu, higiena pracy i żyda codziennego – oto kamienie milowe postępu na polu walki z pa- daczką. [podobne: , rozstanie, Prywatne przedszkole Kraków, odżywka do włosów ]