Posts Tagged ‘rwa kulszowa’

PODZIAL JANZA W ogóle chorych

Tuesday, July 12th, 2016

PODZIAŁ JANZA W ogóle chorych można podzielić na 3 grupy: z napadami tylko w nocy, tylko w dzień i z napadami niezależnymi od rytmu snu i czuwania. Janz stwierdził, wbrew powszechnemu przeświadczeniu, że 950% przypadków padaczki samoist- nej należy do dwóch pierwszych grup, a tylko 5% miewa napady niezależne od pory doby, tzn. występujące albo w czasie snu, albo po obudzeniu, Obowiązuje oczywiście czas biologiczny, a nie zegarowy. Przy zbieraniu wywiadów należy dokładnie okoliczność tę ustalić; nie jest to jednak łatwe, ponieważ chory i jego otoczenie przeważnie uważają napady występujące po obudzeniu nad ranern lub w nocy za napady wśród snu. Napady nocne (w znaczeniu napadów wśród snu, gdyż mogą one wystąpić i za dnia) są naj częstszą postacią padaczki i zdają się świadczyć o uwarunkowaniu endogennym. Preformiści przypisują te właściwości czynnikom konstytucyjnym w znaczeniu np. konstytucji enechetycznej Mauza (constitutio ictaffinis). Zwolenników tego poglądu jest coraz mniej; raczej stoi się na stanowisku osobniczego nabycia padaczki i jej postaci. W razie serii na- padów pojawienie się pierwszego rozstrzyga o tym, czy chodzi o postać nocną czy dzienną na jawie. Każdy epileptyk ma swoją własną, w ciągu lat utrzymu- jącą się postać występowania napadów. Napady nocne są niezależne od czynni- ków egzogennych; wpływ na ich występowanie ma tylko miesiączka, która jest czynnikiem endogennym. Natomiast postać dzienna zależy w wysokim st5pniu od czynników egzogennych: nie dospania, nagłego obudzenia, spożycia alko- holu itd. Postać nocna prowadzi w wyższym stopniu do zmian charakterepatycz- riych niż dzienna. Na ogół sądzi się, że początek padaczki samoistnej przypada na okres do 25 r. Ż. Zdaniem Janza inaczej rzecz wygląda, gdy rozbije się materiał chorych na postać dzienną i nocną. Okaże się wówczas, że w młodym wieku najczęściej rozpoczyna się padaczka dzienna, podczas gdy postać późna niemal zawsze jest postacią nocną. Otępienie pojawia się czasem bardzo rychło. Niekiedy status epilepticus zapoczątkowuje pogorszenie objawów zespołu psychoorganicznego. [podobne: , gabinet ginekologiczny, rwa kulszowa, ubranka dla niemowląt ]

Ogromne powodzenie zdobyly sobie pirymidyno-dionv

Tuesday, July 12th, 2016

Ogromne powodzenie zdobyły sobie pirymidyno-dionv z myso- liną na czele, bardzo mało toksyczne, a bardzo skuteczne, zwłaszcza w dużych napa- dach padaczkowych, w przypadkach, w których zawiodły inne leki. Bardzo sku- teczne, również w małych napadach, okazały się bursztynlany z mało toksyczną mi- Iontyną na czele. Osobną wzmiankę poświęcić trzeba pochodnym oksazolowym. Przy- jęto je z entuzjazmem ze względu na ich niewątpliwą skuteczność w przypadkach małych napadów. Duża toksyczność trydionu (polski odpowiednik: trioksal-Labor, czyli trimetadion, dawniej ptima l) ostudziła początkowy zapal. Wyprodukowano jed– nak związki znacznie mniej toksyczne, spośród których na szczególną uwagę zasłu- guje paradion. Pewne działanie przeciwpadaczkowe, zwłaszcza w leczeniu petit ma- ma kwas glutaminowy, zażywany w dużych ilościach. Z grupy benzyloamidów oka- zał się skuteczny hibicon, zwłaszcza w leczeniu padaczki psychoruchowej. Zapobie- ganie, napadom padaczkowym stoi więc dzisiaj bardzo wysoko. Na pograniczu zapobiegania i leczenia leży zagadnienie powstrzymania zbliżają- cego się napadu padaczkowego. Niektórży chorzy zapewniają, że czasem udaje im się siłą woli. powstrzymać grożący napad. Tak jak hiperwentylacja jest zdolna sprowo- kować napad, tak na odwrót przez wstrzymanie oddechu można nie dopuścić do jego wystąpienia. Dawniej zalecano wziewanie chloroformu lub amylium nitrosum. Ludo- wym środkiem, który niektórzy chorzy sobie chwalą, jest silne aż do bólu skrępowa- nie kończyny. Chorzy ci noszą przy sobie do tego celu powrózek, Sposób ten nie jest pozbawiony sensu naukowego, skuteczność Jego tłumaczy się teorią dominanty Uch- tomskiego. w myśl której silniejsze ognisko pobudzenia w korze mózgowej wywiera wpływ hamujący na inne ogniska pobudzeniowe, a więc w tym wypadku obszar pobudzenia bólowego wpływa hamująco na obszar pobudzenia drgawkorodnego. Ważne praktycznie jest leczenie stanu padaczkowego, który stanowi groźbę dla życia. Najlepiej po lewatywie opróżniającej dać doodbytniczo wlewkę wodnika amylenu (amylenum hydratum) 5,0 lub peraldehydu w tejże ilości. Czasem wystarcza jednorazowe wstrzyknięcie soli sodowej luminalu lub innego barbituranu. W ciężkich przypadkach zastosować należy przetwory nadające się do wstrzykiwań dożylnych, np. evipan-natrium w ilościach używanych do znieczulenia ogólnego . Czasem dobrze robi upust krwi lub wlewka dożylna 10 – 15 ml 40% urótropiny. [przypisy: , rwa kulszowa, olejek arganowy, kosmetyki organiczne ]