Posts Tagged ‘sklep kolagen’

Punktem wyjscia tych donioslych badan

Tuesday, July 12th, 2016

Punktem wyjścia tych doniosłych badań eksperymentalnych były poglądy tzw. refleksologów, głównie Sjeczenowa i Richeta, którzy w czynnościach psy- chicznych widzieli przekształcone rozwojowo odruchy. Poglądy te zakładają, że w przebiegu ewolucji zachował się nawet na najwyższych odcinkach osi móz- gowo-rdzeniowej podstawowy plan segrnentarny budowy i czynności układu nerwowego ośrodkowego. Na każdym piętrze tej OSI obowiązuje w zasadzie ten sam schemat czynnościowy, składający się z trzech członów: 1) nerwu do- prowadzającego podnietę, 2) ośrodka nerwowego, w którym powstaje podraż- nienie i 3) nerwu odprowadzającego odczyn w kierunku np. mięśnia. Na po- ziomie rdzenia nakreślony w ten sposób łuk odruchowy byłby kompletny. Konorski i Mazurkiewicz przedstawiają te stosunki za pomocą wzoru: A -+ a -+ m, gdzie A oznacza podnietę, a – podrażnienie dośrodkowe a m – wynik reakcji. Pierwsi refleksolodzy, niewątpliwie pod wpływem teorii me- chanistycznych, traktowali w taki sam sposób i myśli, uważając je za odruchy psychiczne z zatrzymanym wynikiem końcowym, afekty zaś pojmowali jako wzmożone odruchy z szerokim promieniowaniem podrażnienia. Dla refleks 0- logów uczucie nie miało właściwie roli energetycznej, poza tym nie widziano dla uczuć własnego, odrębnego odpowiednika fizjologicznego. Ten refleksolo- giczno-mechanistyczny kierunek panował zarówno w neuropatologii, jak i w psychologii niemal wyłącznie, wyrażając się w psychologii pod postacią tzw. asocjacjonizmu, który sprowadzał czynności psychiczne do mechanicznej gry kojarzeń. Teorie refleksologiczne wychodziły z dwóch podstawowych założeń: 1) istnieje jedna tylko swoista cecha tkanki nerwowej, mianowicie przewodnictwo po- drażIJienia w łuku odruchowym, 2) nasilenie końcowego wyniku w odruchu jest zależne i równoległe do-nasilenia podniety. Krytyka ze stanowiska dlalek- tycznego materializmu oraz klasyczne doświadczenia Pawłowa sprowadziły; istotną korektę tych poglądów. Podany powyżej wzór nie był bowiem w stanie wytłumaczyć zwykłego laboratoryjnego doświadczenia z tzw. sumowaniem się podrażnień. [więcej w: , sklep kolagen, olejek cbd, tusz do rzęs ]

Struktura osobowosci ulega stopniowemu zubozeniu

Tuesday, July 12th, 2016

Struktura osobowości ulega stopniowemu zubożeniu i rozprzężeniu. Najłatwiej poznać to śledząc życiorys chorego. Ambitny, pełen życia osobnik, staje się w pewnym okresie jakby innym człowiekiem, zatracając stopniowo dawne cechy osobowoś- ci. Dochodzi – jak się wyrażamy- do załamania linii życiowej. Po wielu latach stwierdzamy, że uległ on społecznej degradacji. Zamiast spełniać pracę, do której byłby po- wołany z racji swego wykształce- nia, uzdolnień i uprawnień, pędzi życie na jakimś skromnym stano- wisku, które nie wymaga od niego inicjatywy, odpowiedzialności, po- mysłowości i wysiłków umysło- wych. Rozpad osobowości nie osią- ga wprawdzie rozmiarów spotyka- nych w innych postaciach prze- wlekłej schizofrenii, lecz zawsze jest zaznaczony, jeżeli porównamy dawną ósobowość z obecną. Wsku- tek choroby dany osobnik stał się inny, niż był kiedyś. Rozszczepie- nie czynności psychicznych dopro- v.radza do tego, Że jednolitość stru- ktury osobowości rozluźnia się. Dlatego też i działania nie są jed- nokierunkowe, zależą bowiem od nielogicznych, sprzecznych i zmien- nych impulsów (ambitendencja). W miejsce dawnych dążeń poja- wiają się często inne, których dawna osobowość nie mogla po- cząć. Jak iz powyższego wynika, rozpad struktury osobowości w schizofrenii prostej niewiele wykazuje podo- bieństwa do zjawiska tworzenia się nowych rozszczepiennych osobowości. To ostatnie zjawisko jest spopularyzowane głównie dzięki anegdotom na temat chorych umysłowo, którzy uważają się za Napoleona, cesarza, króla, boga, świę- tego, geniusza itd. [więcej w: , oczyszczanie organizmu, sklep kolagen, pierścionek zaręczynowy ]