Posts Tagged ‘Stomatolog Kraków’

Sniesariew (1950) zebral wyniki badan

Tuesday, July 12th, 2016

Sniesariew (1950) zebrał wyniki badań mikroskopowych, spotykane w mózgach schizofreników. Znaleźć tu można zmiany zwyrodnieniowe w komórkach nerwo- wych pod postacią stwardnienia Iipoidnego, zwyrodnienia tłuszczowego, wakuolizacji, a nawet oznak rozpadu komórek. Znamienne umiejscowienie tych zmian dotyczy głównie trzeciej warstwy komórkowej kory, przy czym zdają się one nie mieć związku z naczyniami krwionośnymi, jak np. w miażdżycy mózgu. Aparat włókien- kowy komórek wykazuje znacznie mniejsze zmiany. We włóknach nerwowych spo- tyka się zmiany tylko wyjątkowo. Spotykane czasem bujanie gleju i inne zmiany zdają się mieć charakter wtórny, w znaczeniu regeneracji. Pierwotnego procesu chorobowego w tkance glejowej nie udało się stwierdzić. Autorzy radzieccy pod- noszą jednakże, że glej i mezenchyma schizofreników wykazują osłabienie zdolności reagowania, co poczytywać. można za ważny czynnik patogenetyczny, rzucający światło na podkreślaną przez Pawłowa i jego szkołę słabość biologiczną i małą odporność mózgów scłilzofreników. W ostrych stanach podniecenia katatonicznego spotkać można ameboidne przeistoczenie astrocytów, a także ciężkie zmiany w komórkach zwoje- wych. W przypadkach przewlekłych znaleźć można rozlane zaniki komórek zwojo- wych kory mózgowej. Zmiany gleju. w ostrej katatohit nie są zresztą znamienne, gdyż to samo znajduje się w status epilepticus. Wytwory rozpadu komórek gro- madzą się w tych przypadkach dokoła naczyń krwionośnych i pobudzają je do ro- zrostu, co Sniesariew uważa za zjawisko wtórne, nieznamienne dla samej schizofrenii. Opisane zmiany znaleźć można we wszystkich częściach kory, a częściowo i w jądrach podkorowych, ale najwyraźniej występują one w płatach czołowych, dolnociemienio- wych i skroniowych. Poza zmianami w trzeciej warstwie komórkowej spotykamy czasem takież zmiany w warstwie piątej (Gurewicz). Autorzy radzieccy zwracają w ogóle uwagę na zauważony przez nich fakt, że zmiany anatomiczne dotykają obszary mózgu naj młodsze filogenetycznie, a więc najbardziej człowiecze, co zresztą pokrywa się ze spostrzeżeniami klinicznymi dotyczącymi schizofrenii. [więcej w: , masło shea, Stomatolog Kraków, proktolog ]