Posts Tagged ‘stomatolog Warszawa’

Sposród wielu wiec podniet (A,

Tuesday, July 12th, 2016

Spośród wielu więc podniet (A, B, e, D), z których każda przecież wywołuje taki sam skutek podrażnieniowy w jądrach podkorowych, tylko jedna, z góry określona wybiórczo podnieta i wywołane przez nią podrażnienie dośrodkowe (np. B, b) zdolne są doprowadzić do wyładowania czynności instynktowej (m). Dzieje się to dzięki ośrodkowi współczulnemu (S), posiadającemu moc zaha- mowania skutków wielu bodźców dla wybiórczego przekształcenia w odczyn tylko jednej podniety. W instynktowych reakcjach samozachowawczych to na- stawienie zwierzęcia na bodźce, zagrażające jego życiu, występuje zawsze, tj. naprawdę bezwarunkowo. Większość instynktów ma jednak charakter okre- sowy, gdyż zależy od fizjologicznych potrzeb ustroju, np. głód, pragnienie, po- pęd płciowy, bodźce ze strony przepełnionego pęcherza moczowego i odbytnicy. Fazowość ta podobna jest do rytmiki snu i czuwania. W przypadkach odczynów fazowych bezwarunkowy ich charakter występuje dopiero wtedy, gdy odpo- wiednie ośrodki nerwowe doznają odpowiedniego nastawienia przez wzmożone ich pobudliwości na skutek licznie napływających bodźców ustrojowych, np. ze strony kurczącego się z głodu żołądka lub ze strony przepełnionych pęcherzy- ków nasiennych. Po rozładowaniu tych ośrodków znika nastawienie na pod- nietę bezwarunkową, która żadnego odczynu wówczas nie wywoła. Jak na poziomie rdzeniowym, tak i tutaj na poziomie podkorowym widzimy, że nie rozstrzyga siła podniety zewnętrznej. Odczyn zależy od wyniku inter- wencji dwóch sil, tj. podniety zewnętrznej i ośrodka podkorowego, który jest natury wegetatywnej. Ten jednakowy zasadniczo plan czynnościowy obydwu pięter wykazuje jednak pewne zasadnicze przesunięcie punktu ciężkości. O ile układ wegetatywny w odruchach rdzeniowych ledwo da się zauważyć – naj- lepszy dowód iż aż do dowodów eksperymentalnych Orbeliego w ogóle nie wiedziano o jego istnieniu – o tyle tutaj w odczynach instynktowych rozstrzy- gającą rolę odgrywa przede wszystkim napięcie energetyczne ośrodka wege- tatywnego w pniu mózgowym. [hasła pokrewne: , powiększanie piersi, dieta i odchudzanie, stomatolog Warszawa ]

Osobne miejsce nalezy sie dzialaniom

Tuesday, July 12th, 2016

Osobne miejsce należy się działaniom napędowym (impulsywnym), które występują nie tylko w rozwiniętej klinicznie padaczce, ale i w epileptoidii. Do naj częstszych zaburzeń tego typu należy popęd wędrowczy; (poriomania), który u epileptyków nabiera rozmiarów zamroczenia jasnego, a u epileptoidów przebiega bez wyraźnej zmiany świadomości. Osobnik taki odczuwa jakąś nie- określoną, nieprzepartą tęsknotę do podróżowania. Istotą tego objawu nie jest osiągnięcie jakiegoś celu podróży, chociaż i to się spotyka w wyjaśnieniach epi- leptoidów, także nie samo podróżowanie jako takie, wałęsanie się, wędrówki bez celu czy ze zmiennym celem, tryb życia koczowniczy. Istotą rzeczy jest we- wnętrzny przymus, popęd, niepokój, niemożność usiedzenia na miejscu iakieś nie dające się zazwyczaj określić uczucie wewnętrznego napięcia, któremu ulgę przynieść może tylko wyrwanie się z miejsca obecnego pobytu, pójście w świat, ucieczka. Ucieczki tego rodzaju u epileptyków mają zazwyczaj charakter dzia- łania impulsywnego (fuga impulsiva epileptogenes). Nie zawsze dochodzi tutaj do przymroczenia świadomości. Dlatego w przypadkach dezercji 11 tzw. psycho- patów epileptoidalnych niektórzy orzekają niesłusznie pełną poczytalność nie robiąc użytku z art. 18 k. k. Wśród włóczęgów, żebraków i nierządnic spoty- karny ogromny odsetek epileptoidów i epileptyków. Nie wynika z tego, aby wszystkie przypadki z zaznaczonym w wywiadzie popędem wędrowczym lub ucieczkami impulsywnymi uważać eo ipso za dowód epileptotypii. Zwłaszcza w młodzieńczych ucieczkach z domu rodzicielskiego, poza zdarzającą się często epileptotypią, brać trzeba pod uwagę możliwość jeszcze innych przyczyn, jak pragnienie wyrwania się z przykrego środowiska, pęd do swobody, do użycia, do zaznania przygód pod wpływem lektury i innych oddziaływań sugestywnych, histeroidne pragnienie sensacji i niezwykłości itd. Jeżeli jednakże poriomania i fuga znajdą się w zespole wielu innych cech neuro- i psychopatycznych, wyli-. czonych powyżej, a przebadanie środowiska nie da nam wyjaśnienia co do reaktywnej natury powodów ucieczki, to myśl o epileptoidii lub padaczce uta- jonej powinna nam być zawsze najbliższa. W przypadkach takich, poza innymi sposobami badania, powinna mieć pole do popisu elektroencefalografia, zdolna jedynie utożsamić rzekomą psychopatię epileptoidalną z utajoną padaczką. Obraz psychopatologiczny jest nadzwyczaj ważny, gdyż pozwala na wczesne skiero- wanie chorego we właściwym kierunku. [patrz też: , masło shea, olejek cbd, stomatolog Warszawa ]