Posts Tagged ‘stomatologia Kraków’

Rozróznienie rozmaitych odmian napadów na

Tuesday, July 12th, 2016

Rozróżnienie rozmaitych odmian napadów na pod- stawie danych wywiadu jest wysoce utrudnione, gdyż histeria zdolna jest naśladować wszelkie zjawiska chorobowe. Z opisów rodziny mogłoby wynikać, że u chorej wy- stępują duże napady padaczkowe oraz stany zamroczeniowe, a ponadto duże napady histeryczne. w klinice obserwowano tylko duże napady drgawkowe oraz napady histe- ryczne ze stanami katalepsji sztywnej. Rokowanie ad vitam zależy w padaczce od ciężkości procesu. W szpitalach -psychiatrycznych, gdzie nagromadzone są naj cięższe przypadki, śmiertelność jest dość wysoka. Im wcześniej ujawniła się padaczka, tym większa jest śmiertelność. Już sta- rzy psychiatrzy choremu na padaczkę nie rokowali więcej jak 20 lat życia. Śmierć może go spotkać w stanie padaczkowym albo nastąpić wskutek nieszczęśhwego wy- padku, np. wskutek uduszenia się w łóżku, udławienia się w czasie jedzenia, utopie- nia się w czasie kąpieli, oparzenia, upadku z wysokości lub urazu mózgu doznanego •w czasie napadu itd. Czasem stwierdza się pierwotną śmierć mózgową, wywołaną obrzękiem mózgu. Przypadki takie mogą mieć znaczenie sądowo-psychiatryczne. Ro- kowanie co do przebiegu padaczki stawiać trzeba ostrożnie. Sprawa nie musi mieć charakteru postępującego. Obowiązuje zasada, że im wcześniejszy początek choroby i im więcej napadów, tym bardziej obawiać się należy przebiegu przewlekłego. Ale i tu są wyjątki. Zdarzają się wieloletnie remisje, usprawiedliwiające określenie epi- lepsia latens. W jednej trzeciej przypadków tego typu nie widujemy już nawrotów. Czasem jednak po latach występuje nagle pogorszenie, nie wiadomo czym wywo- lane. Chorzy na padaczkę mają niemal bez wyjątku zdrowe i normalne potomstwo i sami bywają dziećmi rodziców wolnych od padaczki, co już dzisiaj podnosi chyba całe piśmiennictwo światowe. [podobne: , stomatologia Kraków, biustonosze do karmienia, uprawnienia sep ]

Bleulerowskie schizofrenie dzielimy wiec na

Tuesday, July 12th, 2016

Bleulerowskie schizofrenie dzielimy więc na przewlekły proces – którego orga- niczna natura zdaje się jui dzisiaj nie ulegać dla nikogo wątpliwości ,- i na zasad- niczo czynnościowe zespoły z tegoż kręgu schizofrenicznego, które nawarstwić się mogą zarówno na przewlekły proces schizofreniczny, jak i na wszelkie inne pod- łoże organiczne. Zasadniczo czynnościowe zespoły z kręgu schizofrenicznego otrzy– mały tę nazwę tylko dlatego, że szczególnie często widuje się je w przebiegu schizo- frenii przewlekłej, Mają one w tym samym stopniu powinowactwo do schizofrenii przewlekłej, co zespoły zamroczeni owe do padaczki. Przyczyny tego powinowactwa nie są dotąd, wyjaśnione, lecz są faktem klinicznym. Niedobrze się, nawet stało, że Kraepelin i Bleuler połączyli w jedną całość i opatrzyli wspólnym nagłówkiem, psychozy, które w dawniejszym piśmiennictwie uważano za coś odrębnego, np. he- befrenię i katatonię. Wspólny ten nagłówek stał się bowiem odtąd nieustającym źródłem sugestii, która psychiatrom zamykała oczy na odrębność hebefrenii, kata- tonii i paranoidu, psychoz, które mogą ustąpić bez śladu i których przebieg jest zasadniczo ostry, od przewlekłego procesu schizofrenicznego, który daje rokowanie niepomyślne i kończy się z zasady stanem ubytkowym. Tylko więc ten przewlekły proces schizofreniczny jest “prawdziwą” schizofrenią (schizophrenia chronica sive veta). Przestarzały termin dementia prcecoz trzeba uważać za jej synonim. Z dotychczasowych wywodów już wynika, że jeżeli zastanawiamy się nad etio- logią schizofrenii, to możemy mieć na myśli tylko i wyłącznie etiologtę owego prze- wlekłego, “prawdziwego” procesu, którego klasycznym przykładem jest schizofre- nia prostą. Ze stanowiska etio-epigenezy padają więc w próżnię podejmowane od, wielu lat na całym świecie usiłowania wykrycia swoistego czynnika etiologicznego. schizofrenii, jeżeli – badacz na samym wstępie nie uświadomi sobie, co chce wy- jaśnić. Bo nic nie wyjaśnia fakt, że jeden z opisanych poprzednio zespołów psy- chotycznych czynnościowych z kręgu schizofrenicznego powstał czy to na tle zaka- żenia, czy zatrucia, czy po urazie, czy na tle jakiejkolwiek innej etiologii. Wiemy bowiem, że psychozy te właśnie tym się odznaczają, że nie posiadają własnej, stalej etiologii, lecz że mogą powstawać na tle etiologii różnej, że tym samym nie są jednostkami nozologicznyrni. Natomiast schizofrenia prosta jest jednostką nozolo- giczną, lecz nikomu nie udało się dotąd wykryć jej etiologii, wszelkie badania so- matyczne wypadają bowiem ujemnie. Jeżeli zaś są i wciąż na nowo się pojawiają doniesienia o wykryciu takiego czy innego czynnika etiologicznego, który spowodo- wał wystąpienie psychozy o obrazie schizofrenicznym, to zawsze z opisu przypad- ków można się przekonać, że autor nie rozgraniczył swoistego podłoża od nawa1-• stwionych na jakimkolwiek podłożu psychoz. Upadają w ten sposób wszelkie hipo- tezy o pochodzeniu schizofrenii z choroby gośćcowej, z zakażenia bakteriami lub, wirusami itd. Nie są więc w tym kierunku przekonywające cenne skądinąd odkry- cia bakteriologiczne. Tak np. psychiatra radziecki Czistowicz zdołał z krwi schizo- freników przy 1332 badaniach 204 razy wyosobnić streptokoki, stafilokoki i Bacter- ium coli, a jego współpracownica Swiedkaja wykryła drobnoustroje w płynie móz- gowo-rdzeniowyrn w przypadku ostrej śmiertelnej katatonii. Opierając się na tych faktach Czistowicz dostrzega przyczynę psychoz schizofrenicznych w procesach im-• munobiologicznych i reakcji na nie ustroju żywego. O badaniach Czistowicza i jego szkoły pisze z uznaniem F. Meyer (1958), który badając układ siateczkowo-nablon-• kowy w psychozach schizofrenicznych i innych, doszedł do tego samego wniosku, mia- nowicie, że u podstaw tych zaburzeń leżą immunobiologiczne i bakteryjno-toksyczne procesy. Niestety odkrycia te nie wyjaśniają etiologii przewlekłej schizofrenii “praw- dziwej”. [więcej w: , infekcje intymne, stomatologia Kraków, poradnia psychologiczna kielce ]