Posts Tagged ‘Studnie głębinowe’

W badaniach zbiorowych psychologia posluguje

Tuesday, July 12th, 2016

W badaniach zbiorowych psychologia posługuje się również metodami statystycznymi. Statystyka jest nauką trudną, wymagającą dobrego opa- nowania techniki i metodologii. Obliczeń dokonujemy według zasad tzw. teorii prawdopodobieństwa. Interesuje nas głównie treść uzyskanego materiału, nie- kiedy jednak i forma uzyskanych odpowiedzi ma swoje znaczenie. Materiał uzyskanych ankiet czy kwestionariuszy odpowiedzi lub wykonanych w ekspe- rymencie czynności dzielimy na procentowe grupy. Możemy np. obliczać odse- tek dobrych i złych odpowiedzi, albo też wykonanych zadań praktycznych. Metody statystyczne mają wartość, jeśli opierają się na dużym materiale i na wielkich liczbach i jeśli treść materiału została zebrana w warunkach niena- gannych i opracowana krytyczne . Jeśli nie zachowa się wszystkich tych wa- runków, to bardzo łatwo popełnić można omyłki. Istnieje nawet pojęcie “kłam- stwa statystycznego”. Statystyka psychologiczna operuje materiałem tak trudno uchwytnym, zmiennym i jakby kapryśnym, Że matematycy słusznie przestrze- gają przed nieostrożnym stosowaniem wzorów statystycznych do materiału przeżyć i dyspozycji psychicznych.
PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O ROZWOJU FILO- I ONTOGENETYCZNYM ŻYCIA PSYCHICZNEGO Tak jak przyroda żywa rozwinęła się z materii martwej, a w obrębie przy- rody żywej organizmy wyższe rozwinęły się drogą ewolucji z niższych, tak samo i życie psychiczne podlegało rozwojowi od prymitywu psychizmu aż do jego naj wspanialszego rozkwitu, którego przedstawicielem jest człowiek. Że życie psychiczne w ogóle podlega rozwojowi, to widzimy codziennie i naocznie pa- trząc na dziecko. Minkowski na podstawie badań nad rozwojem układu ner- wowego u płodu ludzkiego przekonał się, że nawet w tak wczesnym okresie rozwojowym istnieje pewne prymitywne życie psychiczne. Czy na tym naj- niższym poziomie można w ogóle mówić o zróżnicowaniu wrażeń zmysłowych czy ustrojowych, pewnych elementarnych popędów, tzw. protopatycznych uczuć, o tym trudno jest wyrokować. Podobnie trudno wczuć się w prymityw psychizmu na naj niższych poziomach filogenetycznych. Doszukiwać się go można prawdopodobnie już na poziomie życia roślinnego. W stadium tym cho- dzić może o najprymitywniejsze doznania, czucia, wrażenia, stanowiące odzwier- ciedlenie przedmiotów otaczających. Doznania te mają podstawowe zabarwienie uczuciowe, są więc albo przykre, albo przyjemne. [przypisy: , logopeda warszawa, Studnie głębinowe, odzież bhp ]