Posts Tagged ‘trądzik’

Za narzad odruchowosci warunkowej uwaza

Tuesday, July 12th, 2016

Za narząd odruchowości warunkowej uważa się pozaczołową część kory móz- gowej. Klasyczne doświadczenia Pawłowa polegały na tym, że poddawał on w laboratorium psa działaniu określonych bodźców akustycznych czy optycz- nych, których seria zawierała skalę stopni ilościowych lub jakościowych. Były to np. dźwięki metronomu o różnej ilości drgań na sekundę .. Jeden z tych dźwię- ków, który miał się stać bodźcem warunkowym, kojarzony był czasowo z do- karmianiem psa. Przy częstym powtarzaniu tego doświadczenia, można było zauważyć prawidłowość w reagowaniu psa, którą da się wyrazić w pierwotnej interpretacji Pawłowa następującymi trzema wzorami, ilustrującymi trzy fazy wytwarzania się odruchu warunkowego (pominięty tu jest naj wcześniejszy okres reagowania psa na środowisko). I okres negatywny: Wl-+Wl-+0 W2-+W2-+ O W5-+W5-+0 Wn-+wll-+O W fazie tej podnieta warunkowa W o różnej ilości drgań mi sekundę, wywołu- jąca odpowiednią zmianę w ośrodku nerwowym w, nie prowadzi u psa do śli- notoku, a więc nie powoduje żadnego odczynu. Z powyższego wzoru widać, że dźwięki metronomu różnej częstotliwości wywo- łują odczyn u psa w postaci ślinotoku. Najsilniejszy ślinotok występuje po pod- niecie W5, tj. po tej podniecie warunkowej, której zazwyczaj towarzyszy dokar- mianie psa. Podniety innej częstotliwości, mniejszej lub większej, powodują również podobny odczyn, jednakże słabszy, tym słabszy, im dalej od podniety W 5. Wreszcie: III okres specjalizacji (koncentracji): Wl-+Wl-+0 W2-+W2.-+O W5-+W5-+m Wn-+Wn-+O Wn+l-+wTl+l-+0 Tutaj odczyn m, tj. ślinotok, pojawia się wyłącznie po podniecie W5, która ko- jarzyła się z dokarmianiem. Uzasadniając stwierdzone zjawiska teoretycznie, Pawłow zwrócił uwagę na pojawiający się tutaj proces hamowania. Początkowo pies reaguje “odruchem na środowisko”, tzn. na widok pracowni, otoczenia. Ten odruch zaczyna za ni” kać z chwilą, gdy zaczyna się pojawiać odruch na specjalny czynnik. Wówczas podniety ze strony środowiska stopniowo tracą swoje warunkowe działanie, oczywiście pod wpływem zahamowania wewnętrznego. Podobnie rzecz się ma -z dźwiękami metronomu o różnej częstotliwości drgań. Początkowo wywołują -one odczyn uogólniony, ale po wielu doświadczeniach, przez stopniowy rozwój zahamowania wewnętrznego, następuje specjalizacja, tj. ześrodkowanie się na Ściśle określonej. podniecie warunkowej. Warunkiem powstania tej specjali- -zacji jest, oprócz zahamowania wewnętrznego, pozostawienie przez podnietę warunkową w korze mózgowej śladu przedstawicielstwa korowego, które uto- rowawszy sobie drogę, musi skojarzyć się z przedstawicielstwem, podniety bez- warunkowej, tj . instynktowej. [podobne: , trądzik, artykuły fryzjerskie, wózki dziecięce ]