Posts Tagged ‘tusz do rzęs’

Punktem wyjscia tych donioslych badan

Tuesday, July 12th, 2016

Punktem wyjścia tych doniosłych badań eksperymentalnych były poglądy tzw. refleksologów, głównie Sjeczenowa i Richeta, którzy w czynnościach psy- chicznych widzieli przekształcone rozwojowo odruchy. Poglądy te zakładają, że w przebiegu ewolucji zachował się nawet na najwyższych odcinkach osi móz- gowo-rdzeniowej podstawowy plan segrnentarny budowy i czynności układu nerwowego ośrodkowego. Na każdym piętrze tej OSI obowiązuje w zasadzie ten sam schemat czynnościowy, składający się z trzech członów: 1) nerwu do- prowadzającego podnietę, 2) ośrodka nerwowego, w którym powstaje podraż- nienie i 3) nerwu odprowadzającego odczyn w kierunku np. mięśnia. Na po- ziomie rdzenia nakreślony w ten sposób łuk odruchowy byłby kompletny. Konorski i Mazurkiewicz przedstawiają te stosunki za pomocą wzoru: A -+ a -+ m, gdzie A oznacza podnietę, a – podrażnienie dośrodkowe a m – wynik reakcji. Pierwsi refleksolodzy, niewątpliwie pod wpływem teorii me- chanistycznych, traktowali w taki sam sposób i myśli, uważając je za odruchy psychiczne z zatrzymanym wynikiem końcowym, afekty zaś pojmowali jako wzmożone odruchy z szerokim promieniowaniem podrażnienia. Dla refleks 0- logów uczucie nie miało właściwie roli energetycznej, poza tym nie widziano dla uczuć własnego, odrębnego odpowiednika fizjologicznego. Ten refleksolo- giczno-mechanistyczny kierunek panował zarówno w neuropatologii, jak i w psychologii niemal wyłącznie, wyrażając się w psychologii pod postacią tzw. asocjacjonizmu, który sprowadzał czynności psychiczne do mechanicznej gry kojarzeń. Teorie refleksologiczne wychodziły z dwóch podstawowych założeń: 1) istnieje jedna tylko swoista cecha tkanki nerwowej, mianowicie przewodnictwo po- drażIJienia w łuku odruchowym, 2) nasilenie końcowego wyniku w odruchu jest zależne i równoległe do-nasilenia podniety. Krytyka ze stanowiska dlalek- tycznego materializmu oraz klasyczne doświadczenia Pawłowa sprowadziły; istotną korektę tych poglądów. Podany powyżej wzór nie był bowiem w stanie wytłumaczyć zwykłego laboratoryjnego doświadczenia z tzw. sumowaniem się podrażnień. [więcej w: , sklep kolagen, olejek cbd, tusz do rzęs ]

Nasilenie podniety zewnetrznej w czynnosciach

Tuesday, July 12th, 2016

Nasilenie podniety zewnętrznej w czynnościach instynktowych może być bardzo nikłe, niekiedy może go niemalże brakować, jak na to zwrócił uwagę Sherington, mówiąc o “seriach reakcji antycypują- cych”. Są to takie stany dręczącej zwierzę potrzeby fizjologicznej, że pod ich wpływem, jeszcze więc przed pojawieniem się podniety bezwarunkowej, przy- chodzi do szeregu złożonych działań, zmierzających do odszukania podniety bez- warunkowej, potrzebnej dla zaspokojenia owej potrzeby, a więc dla rozłado- wania energetycznego ośrodków podkorowych, napiętych, “nastawionych” pod wpływem bodźców narządowych. To napięcie układu wegetatywnego, decyduje o wyborze odpowiedniego jakościowo bodźca. Ewolucja czynności układu ner- wowego doprowadziła więc na tym poziomie do ogromnego usamodzielnienia się nastawień wegetatywnych (dominant), które są już nie tylko sternikiem w przewodnictwie podrażnienia w łuku odruchowym, ale i siłą zdolną wywołać czynności złożone i długotrwałe, przy bardzo nikłych podnietach. zewnętrznych, sprowadzających się częstokroć do roli wtórnych, orientacyjnych wskazówek . . Fakty te mają ogromne znaczenie dla psychologii fizjologicznej, której właś- ciwym twórcą był Pawłow. Bo trzeba zważyć, że terminy takie, jak nastawie- nie, bodźce narządowe, dominanty, napięcie energetyczne, podrażnienia, dadzą się wyrazić zarazem i w języku, psychologicznym. Chodzi tu bowiem o uczucie pierwotne, tzw. protopatyczne, jak uczucie bólu, głodu, pragnienia, podniecenia płciowego. Te uczucia-ustrojowe są doznaniami, przeżyciami psychicznymi. Ich przykra lub przyjemna jakość jest na poziomie instynktu podstawą tendencji do usunięcia stanu przykrego lup osiągnięcia stanu przyjemnego. Jeżeli mó- wimy, że podniety bezwarunkowe dostarczają wskazówek orientacyjnych zwie- rzęciu dla rozwinięcia czynności instynktowej, to dopatrujemy się tym samym na tym stadium rozwojowym zalążka czynności poznawczej, gnozji. Zaczątki tej gnozji nie są nabytkiem osobniczym. Orientacja w sytuacji, która wymaga oddziałania instynktowego, jest zwłaszcza u zwierząt niższych dziedzicznie prze- kazywana. [patrz też: , klimatyzacja precyzyjna, fizjoterapia, tusz do rzęs ]