Posts Tagged ‘witamina b6’

U ryb i zwierzat ziemnowodnych

Tuesday, July 12th, 2016

U ryb i zwierząt ziemnowodnych narządem powstawania nawyków jest jeszcze przednia część pnia mózgowego. Eksperymentalne usunięcie wielkich półkul mózgowych nie wywołuje prawie żadnych zmian w zachowaniu się tych zwie- rząt. Już jednak u ptaków jest inaczej. Usunięcie u nich wielkich półkul móz- gowych powoduje utratę nawyków złożonych, chociaż jeszcze utrzymuje się zdolność nabywania nawyków prostych. Im wyżej w procesie cefalizacji posu- wamy się, tym większą rolę zaczyna odgrywać kora mózgowa. Wycięcie u psa wielkich półkul doprowadza do zupełnego zaniku zdolności tworzenia nawyków. Na tym poziomie kora mózgowa staje się widocznie wyłącznym narządem odruchowości warunkowej. Rozwój życia psychicznego. zależy więc od ewolucji kory mózgowej; która u wyższych kręgowców zwiększa znacznie swoją powierzchnię, przez wzrost liczby i pojemności zawojów, a ponadto wytwarza lokalizację poszczególnych czynności. U płazów, a . nawet u ptaków, brak jest jeszcze wyspecjalizowanych ośrodków korowych, a kora zdaje się funkcjonować jako jednolita całość. U ssaków pojawiają się i różnicują w coraz wyższym stopniu osobne ośrodki. czuciowe (sensoryczne) i ruchowe (motoryczne). Wreszcie lm wyższy poziom, tym większego znaczenia zaczynają nabierać płaty czołowe, które stają się narządem najbardziej złożonych czynności psy- chicznych. Potężny rozwój płatów czołowych u człowieka jest podstawą anatomiczną i neurofizjologiczną faktu, że dopiero u człowieka poza elementarną świado- mością w znaczeniu sensorium pojawia się świadomość w znaczeniu histo- ryczno-społecznym, warunkująca jego wyjątkową rolę w przyrodzie. Fakt zależności życia psychicznego od rozwoju i czynności układu nerwo- wego już od dawna skłaniał badaczy do zgłębienia podstaw fizjologicznych psy- chiki. Dopiero nauka Pawłowa o Wyższych czynnościach nerwowych, rozwijana nadal przez jego uczniów, sformułowała prawa fizjologiczne, rządzące wy twa- rzaniem się nawyków u zwierzęcia, zmianami tych nawyków, zależnie od zmiany warunków i ich wygasaniem, gdy stają .się one niepotrzebne lub szkod- liwe. [hasła pokrewne: , surówki bawełniane, witamina b6, gabinet kosmetyczny ]

Gnozja gatunkowa jest przejawem pamieci

Tuesday, July 12th, 2016

Gnozja gatunkowa jest przejawem pamięci gatunkowej, dziedzicznej, w znaczeniu Heringa. Czynności instynktowe noworodka niewątpliwie są prze- jawem tych samych urządzeń przyrody. Na ogół jednak u człowieka zanikły te właściwości, stąd twierdzenie, że im wyższy jest filogenetyczny szczebel rozwojowy, tym mniejszą rolę odgrywają dziedziczne mechanizmy pamięciowo- gnostyczne. I na ich dnie jednak dopatrzyć się już można pewnych zjawisk psy- chicznych, z towarzyszącym im sensorium primordiale. Zanikłe czynności instynktowe u człowieka mogą wyjŚć na jaw w warun- kach patologicznej regresji pod postacią pewnych objawów neurologicznych (Pilleri i Poeck 1964), towarzyszących odkorowaniu. Można te zjawiska kli- niczne zrozumieć, jeśli się je porówna z faktami ontogenezy i etologii. Należą tu: 1. Automatyczne ruchy ust służące do szukania pokarmu, np. odruch ssania, wahadłowe ruchy głowy w poszukiwaniu sutka, oralny odruch chwytny (tzw. odruch buldoga). Stanowią one odpowiedź na podniety eksteroceptywne czu- ciowe lub wzrokowe i słabną po pobraniu pokarmu jak u oseska. 2. Automatyzmy chwytne ręczne i nożne, przypominające ruchy wspinania się i chwytania, powstają pod wpływem podniet proprio- i eksteroceptywnych dotykowych i wzrokowych. Patologiczny odruch chwytny ręki, występujący fizjologicznie u osesków ludzkich i u prymatów, bywa wzmocniony, jeśli rów- nocześnie pobudzi się odruch ssania. Ruchy oralne wiąże się z uszkodzeniem płata skroniowego, w szczególności jego części przyśrodkowej, podczas gdy ruchy ręczne i nożne z uszkodzeniem płata czołowego w jego części precen- tralnej. 3. Uszkodzenie w obrębie układu limbicznego prowadzi do zniesienia hamul- ców seksualnych. W ogóle uszkodzenia wyższych hamulców, znajdujących się w określonych strukturach mózgu, prowadzą do wyzwolenia się pierwotnych instynktów, np. wściekłości (sham rage). W podobny sposób tłumaczy się pa- tologiczne odruchy mimiczne, widywane w cięższych postaciach odkorowania, np. przymusowy śmiech i płacz. Podobną genezę przypisuje się tzw. objawowi łopatkowemu Darwina, który widuje się niekiedy fizjologicznie u człowieka, gdy usilnie natęża uwagę. Jako odruch patologiczny występuje w daleko posu- niętych procesach zanikowych mózgu. Nawiązuje on do wczesnego okresu filo- genetycznego, kiedy stanowił odpowiedź na grożące niebezpieczeństwo. [hasła pokrewne: , ortodonta, klimatyzacja precyzyjna, witamina b6 ]