Posts Tagged ‘wkładki sfp’

Dzieci chore na padaczke nie

Tuesday, July 12th, 2016

Dzieci chore na padaczkę nie powinny przerywać nauki szkolnej. Zapobiec nieszczęśliwym wypadkom w czasie napadu można za pomocą, przezor- ności i ostrożnego dozoru. Chorym nie wolno przebywać wśród maszyn w biegu, wśród ostrych narzędzi, w pobliżu ognia, na wysokości, nie wolno im pływać i nur- kować itd. Najskuteczniejsze jest oczywiście leczenie zapobiegawcze. Przede wszyst- kim Obowiązuje bezwarunkowy zakaz napojów wyskokowych we wszelkich posta- ciach. Przepisy ostrożności nie powinny jednak dochodzić do przesady, odbierającej choremu wszelką radość życia. Jest to ważne zwłaszcza u dzieci, którym nie wolno wszczepiać przesadnej troski o zdrowie, lękliwości i pesymizmu, i których naturalnej ruchliwości nie powinno się hamować. Można spotkać czasem słuszne zdanie, że niektóre cechy charakteru epileptycznego można przypisać takim błędom wycho- wawczym. Leczenie: Jeżeli znamy przyczynę napadów padaczkowych i przyczyna ta w przypadku padaćzki objawowej, da się usunąć, to oczywiście z możliwości tej ko-• rzystamy. Idealne leczenie przyczynowe udaje się nam jednak niestety rzadko. Naj- częściej leczenie nasze ma charakter objawowo-zapobiegawczy. Arsenał środków farmakologicznych jest już dzrsiaj olbrzymi i ustawicznie narasta. Mnożą się zwłasz- cza nazwy specyfików, co lekarzom utrudnia znacznie rozeznanie w istocie zaleca- nych przez reklamę leków. Leki te omówimy w osobnej pracy. Tutaj wystarczy wspomnieć, że związki bromu raczej już dzisiaj wyszły z użycia. Także leczenie czystymi barbituranami ma coraz mniej zwolenników z uwagi na ich nasenne dzia- łanie i niekorzystny wpływ na pamięć. Bardzo rozpowszechnione są pochodne hydan- toinowe lub ich kombinacje z barbituranami. Związki te jednak nie są pozbawione- toksyczności i w rzadkich przypadkach prowadzą do objawów alergicznych, a nawet do agranulocytozy i niedokrwistości aplastycznej. Dużym postępem było wprowadzę- .nie do lecznictwa przeciwpadaczkowego acetylomoczników, ponieważ okazały się skuteczne we wszystkich postaciach padaczki włącznie z psychoruchową, przy bardzo• małej toksyczności. [hasła pokrewne: , wkładki sfp, domowe sposoby na trądzik, olejek arganowy do włosów ]

Zmiany neurologiczne w schizofrenii przewleklej

Tuesday, July 12th, 2016

Zmiany neurologiczne w schizofrenii przewlekłej nie zawierają nic znamiennego, chociaż objawy neuropatyczne nie należą do rzadkości. Czasem wskazuje się na objaw utraty wdzięku, spotykany często w schi- zofrenii, jako na wyraz zakłócenia zborności precyzyjnych czynności ruchowych: Kretschmer i jego liczni zwolennicy starają się związać schizofrenię z leptosomiczną. budową ciała, co nie znalazało potwierdzenia w doś wiadczeni u klinicznym. Karol i Kazimierz Spettowie (1954) stwierdzili nieprawidłowy przebieg krzywych cukrowych we krwi schizofreników po obciążeniu sacharozą i insuliną. Wyrazem tych zmian jest “obciążeniowy wskaźnik cukrowy”, czyli iloraz najwyższego po- ziomu cukru we krwi po obciążeniu sacharozą, wyrażony w “l« wartości wyjścio- wej, przez obliczony w ten sam sposób naj niższy spadek poziomu cukru po obcią- żeniu insuliną. Cząstkowe te badania wymagają oczywiście jeszcze dalszych żmud- nych badań zarówno analitycznych, jak i syntetycznych. Fleischhacker (1960) poddał krytyce różne twierdzenia na temat wyników badali pracownianych w schizofrenii prawdziwej (nazywa ją schizophrenia idiopathica). Ostatecznie uznał następujące typowe odchylenia: toksyczność moczu dla mikro- imakroorganizmów, lekkazwyżka gamma-globulin w surowicy krwi, lekka zwyżka białka płynu mózgowo-rdzeniowego glównie wskutek wzmożonej ilości gamma-glo- bulin, również lekki nadmiar komórek. Nasuwa się hipoteza, że wzmożona ilość garnma-globulin mogłaby być wyrazem wzmożonej produkcji ciał odpornościowych. Należy w tym miejscu przypomnieć teorię wirusowego pochodzenia schizofrenii Czi- stowicza. W stosunku do wszystkich tych wyników badań z naszego punktu widze- nia podnieść należy zastrzeżenie, że prawdopodobnie żaden z autorów nie dobiera materiału chorych ze stanowiska etioepigenezy. Mianowicie za czystą “idiopatyczną” schizofrenię można uważać tylko jej postać prostą, najwyżej również schizofrenię ubytkową po dawno minionych epizodach psychotycznych czynnościowych. Tylko wyniki badań schizofrenii prostej mogą przekonywać; a takiego materiału dowodo- wego nikomu dotąd nie udało się przedstawić. [patrz też: , olejek arganowy, wkładki sfp, ubranka dla niemowląt ]