Posts Tagged ‘wózki dziecięce’

Za narzad odruchowosci warunkowej uwaza

Tuesday, July 12th, 2016

Za narząd odruchowości warunkowej uważa się pozaczołową część kory móz- gowej. Klasyczne doświadczenia Pawłowa polegały na tym, że poddawał on w laboratorium psa działaniu określonych bodźców akustycznych czy optycz- nych, których seria zawierała skalę stopni ilościowych lub jakościowych. Były to np. dźwięki metronomu o różnej ilości drgań na sekundę .. Jeden z tych dźwię- ków, który miał się stać bodźcem warunkowym, kojarzony był czasowo z do- karmianiem psa. Przy częstym powtarzaniu tego doświadczenia, można było zauważyć prawidłowość w reagowaniu psa, którą da się wyrazić w pierwotnej interpretacji Pawłowa następującymi trzema wzorami, ilustrującymi trzy fazy wytwarzania się odruchu warunkowego (pominięty tu jest naj wcześniejszy okres reagowania psa na środowisko). I okres negatywny: Wl-+Wl-+0 W2-+W2-+ O W5-+W5-+0 Wn-+wll-+O W fazie tej podnieta warunkowa W o różnej ilości drgań mi sekundę, wywołu- jąca odpowiednią zmianę w ośrodku nerwowym w, nie prowadzi u psa do śli- notoku, a więc nie powoduje żadnego odczynu. Z powyższego wzoru widać, że dźwięki metronomu różnej częstotliwości wywo- łują odczyn u psa w postaci ślinotoku. Najsilniejszy ślinotok występuje po pod- niecie W5, tj. po tej podniecie warunkowej, której zazwyczaj towarzyszy dokar- mianie psa. Podniety innej częstotliwości, mniejszej lub większej, powodują również podobny odczyn, jednakże słabszy, tym słabszy, im dalej od podniety W 5. Wreszcie: III okres specjalizacji (koncentracji): Wl-+Wl-+0 W2-+W2.-+O W5-+W5-+m Wn-+Wn-+O Wn+l-+wTl+l-+0 Tutaj odczyn m, tj. ślinotok, pojawia się wyłącznie po podniecie W5, która ko- jarzyła się z dokarmianiem. Uzasadniając stwierdzone zjawiska teoretycznie, Pawłow zwrócił uwagę na pojawiający się tutaj proces hamowania. Początkowo pies reaguje “odruchem na środowisko”, tzn. na widok pracowni, otoczenia. Ten odruch zaczyna za ni” kać z chwilą, gdy zaczyna się pojawiać odruch na specjalny czynnik. Wówczas podniety ze strony środowiska stopniowo tracą swoje warunkowe działanie, oczywiście pod wpływem zahamowania wewnętrznego. Podobnie rzecz się ma -z dźwiękami metronomu o różnej częstotliwości drgań. Początkowo wywołują -one odczyn uogólniony, ale po wielu doświadczeniach, przez stopniowy rozwój zahamowania wewnętrznego, następuje specjalizacja, tj. ześrodkowanie się na Ściśle określonej. podniecie warunkowej. Warunkiem powstania tej specjali- -zacji jest, oprócz zahamowania wewnętrznego, pozostawienie przez podnietę warunkową w korze mózgowej śladu przedstawicielstwa korowego, które uto- rowawszy sobie drogę, musi skojarzyć się z przedstawicielstwem, podniety bez- warunkowej, tj . instynktowej. [podobne: , trądzik, artykuły fryzjerskie, wózki dziecięce ]

Róznicowanie. Zasadnicze znaczenie ma rozróznienie

Tuesday, July 12th, 2016

Różnicowanie. Zasadnicze znaczenie ma rozróżnienie padaczki samoistnej od objawowej, co jest w praktyce trudne. Sam wygląd napadu drgawkowego rzadko jest w tym kierunku przydatny. Właściwie tylko napady jacksonowskie są znamienne dla padaczki objawowej. Nie posiadają znaczenia rozpoznawczego napady, które rozpoczynają się od pewnej grupy mięśniowej lub jednej kończyny, aby się za chwilę uogólnić. Nieprzydatne w różnicowaniu są stany pomroczne i inne psychozy czyn- nościowe, gdyż mogą występować na różnym tle. Zasadniczą rolę odgrywa wykaza- nie objawów ogniskowych. Czasem aura wskazuje na obecność ogniska w korze mózgowej, ale łatwo paść tu ofiarą pomyłki. Na przykład aura omamowo-złud ze- niowa onejroidna (tzw. dreamy states) występuje w organicznym schorzeniu przed- niej okolicy skroniowej, ale również w padaczce samoistnej. Aurę węchową nazywa się często napadem hakowym, przy umiejscowieniu w przedniej przyśrodkowej części płata skroniowego, chociaż te tzw. uncinate fits mogą nie mieć nic wspólnego z uncus cornus Ammonis (Penfield i Kristiansen, 1951). Aura smakowa z zaburze- niami ze strony przewodu pokarmowego może wskazywać na zaburzenia w fissura Sylvii. Przy ogniskach czołowych widywano aurę psychiczną w postaci natręctw myślowych. Podkreślić jednak trzeba, że zjawiska te mogą pochodzić zarówno ze zmian organicznych, jak i z zaburzeń czynnościowych, nie można więc na nich opierać rozpoznania. Co do spraw pourazowych, trzeba pamiętać, że napady drgawkowe mogą się pojawić w 10 i w kilkanaście lat po urazie czaszki. Czasem nieznaczne urazy czaszki prowadzą do padaczki, kiedy indziej rozległe zmiany urazowe nie dają tych na- stępstw. W różnicowaniu między padaczką samoistną a objawową doniosłym wskaź- nikiem jest wiek występowania napadów drgawkowych. Najczęstsza przyczyna lub rodzaj padaczki uraz porodowy, zmiany zwyrodnieniowe i wrodzone mózgu uraz porodowy, zakrzepy żylne w chorobach zakaźnych, urazy późniejsze, padaczka środkowo-mózgowa (krypto- genna, “samoistna”) padaczka “samoistna”, urazy mózgu urazy, nowotwór nowotwór, uraz, miażdżyca choroby naczyniowe mózgu, nowotwór [podobne: , balsam do włosów, rehabilitacja, wózki dziecięce ]