POWIKLANIA PSYCHOTYCZNE Przewlekly proces padaczkowy

POWIKŁANIA PSYCHOTYCZNE Przewlekły proces padaczkowy staje się częstym podłożem powikłań psycho- tycznych. Zespołowi zamroczeni owemu poświęciliśmy powyżej najwięcej uwagi, gdyż jest to powikłanie naj częstsze, żeby się tak wyrazić – swoiste. Swoistość ta posuwa się tak daleko, że trafiające się w przebiegu padaczki zespoły psy- chotyczne niezwykle często przepojone bywają pierwiastkami zamr.oczeniowymi, jak to widzieliśmy na przykładzie majaczenia padaczkowego, To samo można powiedzieć o zdarzających się niekiedy zespołach schizofrenoidalnych, spośród których najczęściej widujemy obrazy paranoidalne. Nawet zespoły reaktywne, wśród których histeria jest naj częstszym powikłaniem, przeplatają się często z pomrocznym przyćmieniem świadomości. Dotyczy to zwłaszcza histerycznych zamroczeń, które często budzą podejrzenia tła padaczkowego. Stworzono też swego czasu pojęcie histero-epilepsji, którego jednakże raczej powinno się uni- kać, gdyż pod piórem różnych autorów stało się ono wieloznaczne. Podczas gdy jedni pod tym mianem rozumieją duże napady histeryczne (hyste1ia magna), to inni używają tego określenia na oznaczenie padaczki powikłanej objawami hi- sterycznymi. Tutaj używamy tego określenia w tym drugim znaczeniu. U cho- rych na padaczkę spotkać też można zespoły paranoiczne. Bywają one, niekiedy pozostałością po przebytym zespole majaczeniowo-zamroczeniowym jako psy- choza szczątkowa (psychosis residualis). Czasem trudno mówić o zespole para- noicznym u chorych ze zwyrodnieniem. charakterologicznym, zwłaszcza przy daleka posuniętym otępieniu, ponieważ nastawienie paranoiczne widuje się często jako cechę składową charakteropatii padaczkowej. Rozpoznanie padaczki samoistnej nie jest pewne, dopóki nie przeprowadzi się pneumo- i elektroencefalografii, a także angiografii. Do napadów padaczkowych mogą bowiem prowadzić różne sprawy, które wymagają wykluczenia, a więc trwale lub postępujące zmiany ogniskowe, tudzież rozlane, oraz zatrucia i samozatrucia. Ta ostatnia grupa obejmuje zarówno zatrucia ostre, jak i przewlekłe ich następstwa, np. alkoholizm przewlekły, mocznica, ołowica, zaczadzenie, ostre choroby “zakaźne, zwłaszcza u dzieci do lat 8 itd. Rozpoznanie padaczki samoistnej stawiamy więc per exclusionem, musimy przeto dowieść endogennego (autochtonicznego) pochodze- nia choroby. Nie mają bezwzględnej Wartości rozpoznawczej opisane wyżej cechy charakteropatyczne, gdyż widuje się je w stanach pourazowych, w przebiegu guzów mózgu, a także w przewlekłych chorobach organicznych mózgu wieku średniego, przebiegających bez napadów. Jako przykład przytacza M. Bleuler (za Reichardtem) jednostkę neurologiczną zwaną ataxia hereditaria Friedieichii. [podobne: , poradnia psychologiczna kielce, gabinety stomatologiczne, filtry do wody ]

Tags: , ,

Comments are closed.