PRZEWLEKLE NASTEPSTWA PADACZKI Zarówno napady

PRZEWLEKŁE NASTĘPSTWA PADACZKI Zarówno napady drgawkowe, jak i epizodyczne zjawiska napadowe typu po- mrocznego lub piknoleptycznego, są sprawami czynnościowymi, podległymi le- czeniu zapobiegawczemu. Arsenał leków, którymi dzisiaj rozporządzamy, jest tak ogromny, że praktycznie biorąc, wszystkie gatunki napadów są już dzisiaj do opanowania. Jeżeli przyczyną napadów padaczkowych jest sprawa, którą można usunąć za pomocą zabiegu neurochirurgicznego, to chory może być trwale wolny od tych epizodów. Nawet jeżeli nie potrafimy usunąć czynnika etiolo- gicznego, od którego zależą napady, to przynajmniej możemy choremu przy- nieść trwałą ulgę, usuwając lekami farmakologicznymi groźbę napadów. Zresztą pośrednio, wyeliminowanie z życia chorego zmory napadów, wpływa korzystnie na jego samopoczucie, na niezakłócone napięcie dążeń i na sprawność czynności psychicznych. Natomiast niemal bezradni jesteśmy jako klinicyści wobec przewlekłych obja- wów psychoorganicznych, które są klinicznym wyrazem procesu chorobowego w mózgu. Cechą znamienną padaczki samoistnej jest postępujący charakter otę- pienia i zaburzeń charakteropatycznych. Tempo rozwoju procesu może być jed- nak różne. W niektórych przypadkach w krótkim czasie powstaje ciężki zespół psychoorganiczny, w innych nawet po wielu latach nie stwierdza się wybitniej- szych zmian. Od czego to zależy, nie wiadomo. Otępienie niekoniecznie poste- puje w zależności od liczby napadów i ich częstości. Czasem otępienie i cechy charakteropatyczne stwierdza się w przypadkach oligoepilepsji. Liczba napadów zdaje się być raczej wyrazem pogotowia drgawkowego, które może być nieza- leżne od rozmiarów uszkodzenia tkanki mózgowej. Zespół psycheorganiczny pa- daczkowy może się przedstawiać dwojako: na pierwszy plan wybijają się albo objawy otępienne, albo cechy charakteropatyczne. Ogólnie przypisuje się objawy te stanom kurczowym naczyń krwionośnych mózgu, prowadzącym do uszkodze- nia komórek mózgowych. To samo zachodzi i w przypadkach padaczki utajonej. Mianowicie mimo braku napadów drgawkowych mogą występować, i to często, takie same skurcze naczyniowe, czego wyrazem są prawdopodobnie dysrytmie mózgowe, wykrywalne na krzywej ekg. [patrz też: , olejek arganowy do włosów, oczyszczalnie przydomowe, badania psychologiczne ]

Tags: , ,

Comments are closed.