Przykrosc sklania do ucieczki, jej

Przykrość skłania do ucieczki, jej przezwyciężenie sprawia przyjemność. Ten związek elementarnych uczuć protopatycznych i doznań stanowi pierwszą podstawę orientacji w otaczającym środowisku i walki o byt. W rozważaniach tych wystrzegać się trzeba antropo- morfizmu, który płynie stąd, iż bezpośrednio znamy tylko własne przeżycia psychiczne i mimo woli skłonni jesteśmy przenosić bezkrytycznie wiedzę o so- bie na twory żywe tak odlegle ewolucyjnie, że tylko bujną wyobraźnią można się wczuć w ich przeżycia. Wczuwanie się i analogia są niepewnymi arkanami poznania naukowego. Dlatego w badaniach z zakresu psychologii porównaw- czej nie pomijamy żadnego momentu, który by naszym wnioskom analogijnym dostarczył podstaw naukowych. Z ogólnych rozważań o strukturze życia psychicznego i z samej zasady ewo- lucji można wnosić, że wszelkie życie psychiczne w przyrodzie jest jednego i tego samego zasadniczo typu. Te same prawa natury warunkowały jego pow- stanie, te same wpływy środowiskowe kształtowały jego rozwój. Wszystkie ustroje żywe na ziemi są ze sobą spokrewnione, rozrastały się bowiem z tego samego pierwotnego pnia genealogicznego. Byłoby czystą spekulacją przypusz- czać, że poza znanymi nam formami strukturalnymi życia psychicznego istnieją jeszcze jakieś inne, niedocieczone, niepoznawalne w swej istocie. Jeżeli takjest, to zarówno prymityw psycliizmu ludzki jak i pozaludzki posiadać musi w zawiązku te wszystkie elementy strukturalne, bez których nie da się pomyśleć życia psychicznego w ogóle. Jeżeli więc stwierdzamy u najprymitywniejszego tworu żywego objawy doznań, czuć, to pojęcie to nabierze sensu dopiero wów- czas, gdy podstawimy pod nie elementarne przeżycie psychiczne, oczywiście wraz z tymi niezbędnymi cechami, które uważa się za znamienne dla psy- chizmu w ogóle. Psychizm ten musi więc być z natury rzeczy podmiotowy i musi być “czyjś”, co z kolei pociąga za sobą konieczność przypisania mu sen- soriumd struktury, osnutej konstelacyj nie dookoła jaźni. Elementarne te wła- ściwości rozrastają się w przebiegu ewolucji ilościowo oraz wzbogacają sIę o nowe jakości psychiczne. [więcej w: , odzież termoaktywna, protetyka, Depilacja laserowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.