Analiza i wybór korzyści biologicznych

Psychofizjologicznie chodzi tu więc o irradiacje i koncentrację uwagi celem dokonania analizy, wyboru i pamięciowego utrwalenia tych podniet, które są biologicznie korzystne. Na poziomie kory mózgowej przychodzi więc po raz pierwszy do pojawienia się osobniczej (a nie jak w instynktach gatunkowej) pamięci biologicznej. Jednym   z dowodów, że do wypracowania odruchu warunkowego potrzebna jest koniecznie uwaga, jest fakt doświadczalny, że wszystko to co uwagę odwraca w innym kierunku,  co uniemożliwia jej skupienie na podniecie warunkowej, np. uboczne bodźce zewnętrzne, choroba zwierzęcia itp. wszystko to zarazem utrudnia lub zupełnie uniemożliwia wytworzenie się odruchu warunkowego. Już Monakow twierdził, że nie ma tak małego kawałka kory mózgowej, w którym. by nie było przedstawicielstwa układu wegetatywnego. Wszystko przemawia, zdaniem Mazurkiewicza, za tym, że w korze są fizjologiczne odpowiedniki popędu do zaspokajania głodu i że są one, jak na poziomie podkorowym, tak i tutaj natury wegetatywnej. Te dominanty wegetatywne są więc tym czynnikiem, który dokonuje pracy analizatorskiej, analogicznie                do takichże samych tendencji instynktowych. Ten sam plan czynności nerwowych, który Orbeli doświadczalnie wykazał na poziomie rdzenia, odnajdujemy w ten sposób      i na poziomie kory mózgowej. Rolę sterowniczą i rządzącą i na tym poziomie musimy więc przypisać nastawieniom, czyli dominantom wegetatywnym, które leżą            u podstaw czynności analizatorskiej, niezbędnej dla Wy ztworzenia się odruchu warunkowego. Podane więc powyżej trzy wzory wypracowywania odruchu warunkowego muszą doznać następujących uzupełnień (pominięto tu fazę negatywną, która nie ulega zmianie): II okres irradiacji: Wl -+ WJ -+ (S) -+ (m-4) W2 -+ W2 -+ (S) -+ (m-3) W5-+W-+(S) -+m Ws-+ws -+(S) -(m-3) W9 -+ W9 -+ (S) -+ (m-4) III okres specjalizacji: Wl-+Wl-+ O W2-+W2-+0 W5 -+ W5 -+ (S) -+m Ws-+ws-+ O W9-+W9-+0 We wzorach tych (S) oznacza dominantę wegetatywną, dzięki której spośród wszystkich dopływających podniet dokonuje się wybór tej podniety warunko- wej, która jest biologicznie korzystna. Wszystkie inne ulegają zahamowaniu, czy też zostają w przebiegu wypracowywania odruchu warunkowego pomi- nięte. Podniety ulegają więc analizie jakościowej. I w tym znaczeniu Pawłow mówił o korze mózgowej jako o wielkim analizatorze. [podobne: badania przed oddaniem krwi, wideodermatoskopia, kwasy aha w kosmetyce, kwasy aha w kosmetyce warszawa ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: badania przed oddaniem krwi ile trwają studia lekarskie kwasy aha w kosmetyce wideodermatoskopia