Róznicowanie z napadami histerycznymi omówiono

Różnicowanie z napadami histerycznymi omówiono w rozdziale o zespołach reak- tywnych. Nie należą do padaczki napady omdlenia (syncope), zdarzające się zwłasz- cza u młodocianych naczyniochwiejnych, a także u dorosłych neuropatów, Napady te przebiegają bez drgawek. U małego dziecka zdarzają się kurcze oddechowe po- chodzenia afektywno-reaktywnego, tzw. popularnie zanoszenie się. Przemijają one po 6 r. Ż. Nie chodzi tu o drgawki, lecz o bezdech z sinicą. Ponieważ zjawiska te występują często pod nieobecność lekarza lub zachodzi konieczność wyrobienia sobie sądu o takich napadach w przeszłości, trudno czasem zyskać pewność co do cha- rakteru napadów na podstawie opowiadania niewykształconych rodziców lub innych świadków. Przy napadach omdlenia utrata świadomości następuje stopniowo, przy czym podmiotowo choremu “robi się czarno przed oczyma”. Nie ma tu objawów ty- powych dla padaczki, jak nagły początek, stany tężcowe i kloniczne, poważne ska- leczenia, następowe stany pomroczne itd. Po czwartym dziesiątku lat nie spotyka się już takich omdleń neuropatycznych. Im później rozpoczyna się padaczka, tym mniej prawdopodobne, aby miało chodzić o padaczkę samoistną. W praktyce czasem bardzo trudno odróżnić tężyczkę (spazmofilię) osesków lub małych dzieci od pa- daczki. Stany somnambuliczne, pavor nocturnus i enuresis noctu7na nie dowodzą żadną miarą padaczki. Wielu epileptyków nie wykazuje pod względem neurologicz- nym i psychiatrycznym najmniej szych odchyleń od stanu prawidłowego. Ujemny wynik badań nie wyklucza więc padaczki. Tak ważnych rozpoznawczo blizn na ję- zyku i na głowie może nie być. Dysymulacja nie należy do rzadkości, np. gdy chory na padaczkę ubiega się o rentę wypadkową. Zdarza się też, że taki chory naprawdę nie wie, że choruje na padaczkę. Stwierdzenie napadów histerycznych nie wyklucza padaczki. Może być jedno i drugie, i tylko takie przypadki zasługują na nazwę histero-epilepsji. Trudności rozmcowania może czasem nastręczać choroba Menierea, przy której, niekiedy zdarzają się zaburzenia świadomości. Gdy chory skarży się na zawroty głowy, powinno się zawsze zbadać ucho wewnętrzne. [podobne: , foteliki dla dzieci, pieczenie w miejscach intymnych, salon fryzjerski mokotów ]

Tags: , ,

Comments are closed.