Rozszczepienie osobowosci w tym znaczeniu

Rozszczepienie osobowości w tym znaczeniu zdarza się przede wszystkim w schizofrenii paranoidalnej. W schizofrenii prostej rzadko dochodzi do powstawania nowych osobowości. Natomiast zdarza się, że chory wysnuwa z autyzmu przeświadczenie o swojej wyższości lub szczególnym powołaniu; które go predestynuje do odegrania szczególnej roli. Te urojenia wielkościowe, wykazujące wszelkie cechy dereizmu, mogą w pewnych przypadkach spotęgo- wać się: aż do rozmiarów zespół paranoicznego. Za przykład może służyć przy- toczony na str. 542 przypadek nr 23. Dzieje się to wskutek rozpadu w zakresie życia uczuciowego i woli. Chory czasem sam siebie nie może rozpoznać, jak gdyby się stał innym człowiekiem lub jak gdyby nim ktoś inny rządził. Także naj bliżsi, rodzona matka nie poznają go i określają to słowami: to nie ten sam człowiek. Otoczenie przestaje chorego rozumieć i świat dla niego staje się nie- zrozumiały. Pogrąża go to w osamotnienie i zwiększa jego autyzm. SCHIZOFRENIA PRZEWLEKŁA POWIKLANA ZESPOŁAMI PSYCHOTYCZNYMI SWOISTEGO KRĘGU Jest to naj częstsze zjawisko kliniki psychiatrycznej. Zależnie od tego, który z ostrych zespołów schizofrenicznych nawarstwi się na podłoże przewlekłe, mó- wimy o postaciach klinicznych schizofrenii. Rozróżniamy ich trzy: schizofrenia paranoidalna, hebefrenia i katatonia. W praktyce nie zawsze możemy mówić o czystych postaciach, jeżeli nawarst- wieniu ulegną zespoły mieszane. Mówimy wówczas o postaci katatoniczno-pa- ranoidalnej, katatoniczno-hebefrenicznej lub paranoidalno-hebefrenicznej. Za- leżnie od tego, na jaki okres trwania schizofrenii przewlekłej przypadnie poja- wienie się ostrego zespołu schizofrenicznego, powstaną różne obrazy kliniczne. Zdarza się często, że sprawa rozpoczyna się ostro wystąpieniem któregoś z zespo- łów wspomnianych powyżej. [patrz też: , indywidualne kalendarze trójdzielne, Depilacja laserowa, olejek cbd ]

Tags: , ,

Comments are closed.