SCHIZOFRENIA PRZEWLEKLA, CZYLI “PRAWDZIWA” (SCHIZOPHRENIA

SCHIZOFRENIA PRZEWLEKŁA, CZYLI “PRAWDZIWA” (SCHIZOPHRENIA CHRONICA SIVE VERA) Schizofrenia jest jedną z naj częstszych chorób psychicznych: prawdopodo- bieństwo zachorowania na schizofrenię wśród ludności wynosi 0,85%o. U dzieci choroba ta jest rzadkością, oblicza się częstość jej występowania na 100 wszyst- kich zachorowań. Schizofrenia polega na uszkodzeniu struktury osobowości, od ciężkich stanów daleko posuniętego rozpadu aż do lekkiego rozchwiania jej zwartości. W związku z tym dochodzi do zaburzeń życia uczuciowego, myślenia i napędu psychoruchowego, odbijających się ujemnie na dynamice rozwojowej osobowości i jej stosunku do środowiska. Od 50 lat trwają spory na temat: etiologicznej jednolitości schizofrenii. Jedni uważają ją za jednostkę nozolo- giczną, inni sądzą, że może tu chodzić o różne choroby podobnie się przeja- wiające. Dlatego Bleuler, który kraepelinowskie pojęcie dementia praecox (otępienie wczesne) nazwał grupą schizofrenii, rozmyślnie użył liczby mnogiej. Chciał pod- kreślić różnorakość obrazów klinicznych podpadających pod to pojęcie. Odrzucił zaś nazwę dementia praecox, ponieważ po pierwsze schizofrenia nie prowadzi do otępienia w ścisłym znaczeniu, tzn. do przewodniego objawu zespołów orga- nicznych, a po drugie nie zawsze, chociaż przeważnie, występuje we wczesnej młodości. Na pojęcie schizofrenii składają się różne jej kliniczne postacie, fen 0- menologicznie do siebie niepodobne. Psychoza ta może od początku przebiegać przewlekle, bez ostrych zespołów psychotycznych, które omówiliśmy w rozdziale o psychozach zasadniczo czynnościowych. Mówimy wtedy o schizofrenii prostej (sclizophrenia simpzex). Przeciwstawieniem “prostoty” przewlekłego procesu schizofrenicznego jest złożoność. Nie przyjął się jednak dotąd termin “schizofre- nia złożona” (schizophrenia composita), chociaż odpowiada on najlepiej dobrze rozumianej rzeczywistości klinicznej. W tej drugiej kategorii przewlekłych psy- choz schizofrenicznych zauważyć można wyraźnie, że psychoza składa się z tego samego przewlekłego procesu, który niczym istotnym nie różni się od scłiizo- frenii prostej, a ponadto, że ten przewlekły proces w pewnym jego okresie roz- wojowym wzbogaca się o jeden z czynnościowych zespołów schizofrenicznych: hebefreniczny, katatoniczny lub paranoidalny. Jeżeli taki zespół psychotyczny samorzutnie lub pod wpływem leczenia ustąpi, obraz kliniczny powraca do śwojej prostej, podstawowej postaci. Powikłanie schizofrenii prostej jedną z tych czynnościowych psychoz schizofrenicznych prowadzi do powstania trzech postaci klinicznych schizofrenii złożonej: schizofrenii hebefrenicznej (hebephrenia), ka- tatonicznej (catatonia) i paranoidalnej (schizophrenia paranoides). [hasła pokrewne: , filtry do wody, catering dietetyczny, olejek do włosów ]

Tags: , ,

Comments are closed.