Sposród wielu wiec podniet (A,

Spośród wielu więc podniet (A, B, e, D), z których każda przecież wywołuje taki sam skutek podrażnieniowy w jądrach podkorowych, tylko jedna, z góry określona wybiórczo podnieta i wywołane przez nią podrażnienie dośrodkowe (np. B, b) zdolne są doprowadzić do wyładowania czynności instynktowej (m). Dzieje się to dzięki ośrodkowi współczulnemu (S), posiadającemu moc zaha- mowania skutków wielu bodźców dla wybiórczego przekształcenia w odczyn tylko jednej podniety. W instynktowych reakcjach samozachowawczych to na- stawienie zwierzęcia na bodźce, zagrażające jego życiu, występuje zawsze, tj. naprawdę bezwarunkowo. Większość instynktów ma jednak charakter okre- sowy, gdyż zależy od fizjologicznych potrzeb ustroju, np. głód, pragnienie, po- pęd płciowy, bodźce ze strony przepełnionego pęcherza moczowego i odbytnicy. Fazowość ta podobna jest do rytmiki snu i czuwania. W przypadkach odczynów fazowych bezwarunkowy ich charakter występuje dopiero wtedy, gdy odpo- wiednie ośrodki nerwowe doznają odpowiedniego nastawienia przez wzmożone ich pobudliwości na skutek licznie napływających bodźców ustrojowych, np. ze strony kurczącego się z głodu żołądka lub ze strony przepełnionych pęcherzy- ków nasiennych. Po rozładowaniu tych ośrodków znika nastawienie na pod- nietę bezwarunkową, która żadnego odczynu wówczas nie wywoła. Jak na poziomie rdzeniowym, tak i tutaj na poziomie podkorowym widzimy, że nie rozstrzyga siła podniety zewnętrznej. Odczyn zależy od wyniku inter- wencji dwóch sil, tj. podniety zewnętrznej i ośrodka podkorowego, który jest natury wegetatywnej. Ten jednakowy zasadniczo plan czynnościowy obydwu pięter wykazuje jednak pewne zasadnicze przesunięcie punktu ciężkości. O ile układ wegetatywny w odruchach rdzeniowych ledwo da się zauważyć – naj- lepszy dowód iż aż do dowodów eksperymentalnych Orbeliego w ogóle nie wiedziano o jego istnieniu – o tyle tutaj w odczynach instynktowych rozstrzy- gającą rolę odgrywa przede wszystkim napięcie energetyczne ośrodka wege- tatywnego w pniu mózgowym. [hasła pokrewne: , powiększanie piersi, dieta i odchudzanie, stomatolog Warszawa ]

Tags: , ,

Comments are closed.