Struktura osobowosci ulega stopniowemu zubozeniu

Struktura osobowości ulega stopniowemu zubożeniu i rozprzężeniu. Najłatwiej poznać to śledząc życiorys chorego. Ambitny, pełen życia osobnik, staje się w pewnym okresie jakby innym człowiekiem, zatracając stopniowo dawne cechy osobowoś- ci. Dochodzi – jak się wyrażamy- do załamania linii życiowej. Po wielu latach stwierdzamy, że uległ on społecznej degradacji. Zamiast spełniać pracę, do której byłby po- wołany z racji swego wykształce- nia, uzdolnień i uprawnień, pędzi życie na jakimś skromnym stano- wisku, które nie wymaga od niego inicjatywy, odpowiedzialności, po- mysłowości i wysiłków umysło- wych. Rozpad osobowości nie osią- ga wprawdzie rozmiarów spotyka- nych w innych postaciach prze- wlekłej schizofrenii, lecz zawsze jest zaznaczony, jeżeli porównamy dawną ósobowość z obecną. Wsku- tek choroby dany osobnik stał się inny, niż był kiedyś. Rozszczepie- nie czynności psychicznych dopro- v.radza do tego, Że jednolitość stru- ktury osobowości rozluźnia się. Dlatego też i działania nie są jed- nokierunkowe, zależą bowiem od nielogicznych, sprzecznych i zmien- nych impulsów (ambitendencja). W miejsce dawnych dążeń poja- wiają się często inne, których dawna osobowość nie mogla po- cząć. Jak iz powyższego wynika, rozpad struktury osobowości w schizofrenii prostej niewiele wykazuje podo- bieństwa do zjawiska tworzenia się nowych rozszczepiennych osobowości. To ostatnie zjawisko jest spopularyzowane głównie dzięki anegdotom na temat chorych umysłowo, którzy uważają się za Napoleona, cesarza, króla, boga, świę- tego, geniusza itd. [więcej w: , oczyszczanie organizmu, sklep kolagen, pierścionek zaręczynowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.