Uklad nerwowy osrodkowy ma w

Układ nerwowy ośrodkowy ma w ogóle właści- wość nadawania uogólnionego charakteru działającym dań czynnikom zew- nętrznym. Na poziomie każdego odcinka rdzenia powstają w ten sposób se- gmentarne jedności czynnościowe, które we wzgórzach wzrokowych ulegają po- nownej filtracji. Tutaj też ma powstać “ton afektywny” tych podrażnień (Head, Fi:irster). Trzecim takim filtrem ma być kora mózgowa, do której docierają nie odosobnione podrażnienia, lecz uogólnione zespoły, w tym wypadku jed- ności czynnościowe talamiczne (wzgórzowe). Właściwość uogólniania podraż- nień zewnętrznych zdaje się być prawem neurofizjologicznym zarówno na po- ziomie rdzenia i wzgórz wzrokowych, ale i według wszelkiego prawodopobień- stwa na poziomie kory mózgowej. Z punktu widzenia psychofizjologicznego podnieść trzeba, że to co Pawłow nazywa podnietą początkową “obojętną”, która potem przestaje być “obojętna”, to jest wyrazem obojętności lub nieobojętności uczuciowej. Siłą specjalizującą podnietę jest tu przyjemność, którą przeżywa pies przy dokarmianiu. Funkcją tej tendencji uczuciowej jest uwaga. Sila głodu skłania psa do zwracania uwagi na to, co może doprowadzić do zaspokojenia głodu. Dzięki uwadze zwierzę może zapamiętać warunki, wśród których przychodzi do zaspokojenia głodu. W toku -dalszych doświadczeń przychodzi do spostrzeżenia specjalniejszych warunków, wśród których następuje dokarmianie. Zahamowanie względnie zobojętnienie najpierw środowiska ogólnego a potem dźwięków metronomu o nieistotnej czę- stotliwości, dokonuje się dzięki uwadze, która ujmując świat zewnętrzny naj- pierw w sposób uogólniony (globalny), a później stopniowo w sposób coraz bardziej zacieśniony, wykonuje pewną pracę. Na dokonanie tej pracy składają się więc dwie siły: jedną jest talamiczna, protopatyczna dążność do zaspoko- jenia głodu, a drugą siła uwagi. [hasła pokrewne: , masło shea, deratyzacja warszawa, depilacja laserowa Łódź ]

Tags: , ,

Comments are closed.