W badaniach naukowych obserwacje introspektywne

W badaniach naukowych obserwacje introspektywne czy pośrednie nie wy- starczają nam. Od połowy XIX wieku zaczęto szeroko stosować espery- ment do badań psychologicznych. Doniosłą tę metodę stosowano początkowo do badania wrażeń wzrokowych, słuchowych i dotykowych. Wniosły one ogrom- nie dużo do znajomości fizjologii zmysłów, a tym samym mają znaczenie dla psychofizjologii. Przy pomocy specjalnej aparatury uzyskano możność dokony- wania dokładnych pomiarów przebiegu pewnych procesów psychicznych. W la- tach osiemdziesiątych prżeprowadzono pierwsze eksperymenty badania pamięci, stworzono mianowicie metodykę mierzenia szybkości i dokładności uczenia się na pamięć, trwałości pamięci i szybkości zapominania. Później wynaleziono metodę eksperymentalną badania uwagi i spostrzegania. Od tego czasu zaczęła ogromnie wzrastać na całym świecie liczba specjalnych pracowni psychologii eksperymentalnej. Eksperymentem naukowym nazywamy wywołanie badanego zja- wiska w oznaczonych z góry warunkach sztucznych, które można dowolnie zmienić lub powtarzać. Celem eksperymentu jest dokonanie obserwacji nauko- wej. Do tego celu potrzebne są co najmniej dwie osoby: eksperymentator i osoba badana. Eksperymentator stwarza warunki, w których ma wystąpić badane zjawisko. Osoba badana może być uprzedzona o mającym wystąpić zjawisku albo nie. W,tym ostatnim przypadku osoba badana otrzymuje polecenie wyko- nania pewnej czynności i poinformowania nas, jakie zjawisko psychiczne prze- żyła w czasie wykonania tej czynności. Na przykład w eksperymencie kojarze- niowym na szereg słów, wypowiedzianych głośno, ma ona odpowiedzieć pierw- szym słowem, które jej przyjdzie na myśl. Eksperymentator liczy czas upły- wający między hasłem i odczynem, przy czym nie uprzedza wcale osoby bada- nej, że najbardziej wymowne będą odczyny najbardziej• opóźnione. W dziedzi- nie tej wypracowano mnóstwo testów, za pomocą których określa się dyspo- zycje psychiczne osób badanych lub przebieg i właściwości rozmyślnie i pla- nowo prowokowanych zjawisk psychicznych. Wyniki tych badań wymagają dużego krytycyzmu, jeżeli nie mają się stać źródłem nieścisłości. [patrz też: , catering dietetyczny, odzież bhp, rehabiliacja ]

Tags: , ,

Comments are closed.