W porównaniu ze zrebem strukturalnym

W porównaniu ze zrębem strukturalnym zespołu psychoorganicznego zacho- dzą więc pewne różnice. Nawet w ciężkiej padaczce nie widzi się np. chwiej- ności afektywnej, lecz coś wręcz przeciwnego: zaleganie afektów i lepkość. Za- burzenia pamięci nie osiągają przeważnie bardzo wielkich rozmiarów. Zazwy- czaj dochodzi do pewnego upośledzenia zdolności zapamiętywania i zaniku pa- mięci sensu stricto, podczas gdy zdolność przypominania może nawet w daleko posuniętym otępieniu zachować dobrą sprawność. Pomijając ostre stany psy- chotyczne, w których dochodzi do zaburzeń orientacji, objawu tego nie spotyka się w wybitniejszym stopniu nawet u otępiałych epileptyków. Kiedy minie stan pomroczny, chory potrafi uporządkować z powrotem swoją orientacjęw czasie, miejscu, otoczeniu i sytuacji własnej. Jak z tego widzimy, szczególnie pod- kreślone są niektóre objawy zespołu psychoorganicznego, podczas gdy inne scho- dzą na dalszy plan. W doświadczeniu kojarzeniowym uderza powolność reago- wania, ubóstwo myśli, perseweracje, skłonność do dawania definicji w miejsce jednego wyrazu, odpowiedzi egocentryczne i ksobne, odpowiedzi zawierające wartościowanie (dobro, piękno, sprawiedliwość, grzech, przestępstwo, zbrodnia, kara itd.). Zacierają się ostre granice między pojęciami, wśród których górują wzniosłe ogólniki. Nieokreśloność panuje nawet w działaniach rachunkowych. Wskutek lepkości uwaga wykazuje zmniejszoną czujność, czyli przerzutność (vigilitas), przy dobrej lub nawet wzmożonej trwałości (tenacitas). W przeci- wieństwie do otępienia starczego, nie widzi się tu szczególnej nietrwałości pa- mięciowej dla wydarzeń najświeższych. Zarówno starsze, jak i świeższe prze- życia mogą w jednakowym stopniu ulegać zapomnieniu. Częste są też złudzenia pamięciowe. Na nich opierać się mogą idee prześladowcze, które graniczą z uro- jeniami lub nawet stają się nimi. Chorzy zwykli na oddziałach uporczywie zgła- szać zażalenia i skargi na złe obchodzenie się z nimi. Zresztą zależy tu dużo od podejścia personelu pielęgniarskiego i doboru chorych na sali. Przy dobrym obchodzeniu się z chorymi i rozsadzeniu chorych na padaczkę nastawienie prze- śladowcze zmniejsza się wybitnie. [więcej w: , uprawnienia sep, foteliki dla dzieci, odżywka do włosów ]

Tags: , ,

Comments are closed.