Wsród amerykanskich psychologów powstal kierunek,

Wśród amerykańskich psychologów powstał kierunek, cieszący się w pew- nych kołach dużym powodzeniem, nazwany behawioryzmem, który po- wołując się na wątpliwe wyniki uzyskane drogą introspekcji pragnie oprzeć wnioski naukowe wyłącznie na zewnętrznej obserwacji zachowania się (be ha- viour) jednostek. Kierunek ten, który w praktyce i tak nie da się konsekwent- nie przeprowadzić, stanowi niepotrzebne zubożenie źródeł naszego poznania psychologicznego. Mimo ujemnych stron introspekcji, nie rezygnujemy z możli- wości samoobserwacyjnych, zwłaszcza iż bywa to częstokroć konieczność a obserwację zewnętrzną uważamy tylko za jedno, co prawda bardzo ważne ze źródeł naszej wiedzy ożyciu psychicznym drugich jednostek. Poza tym, aby nie być zdanym na informacje jednostek, posługujemy się Jeszcze metodami zbiorowych badań introspekcyjnych. Służą do tego celu tzw. ankiety i kwestionariusze. Ankiety są to planowo uło- żone pytania, na które rozmaite osoby ustnie udzielają nam odpowiedzi w spra- wach psychologicznych, opierając się w swoich informacjach na własnych prze- życiach introspektywnych. Kwestionariusze są takimi samymi szeregami py- tań, na które osoby badane dają odpowiedzi pisemne. Metody tego typu dają czasem cenne wyniki, jednakże dla ich oceny trzeba szczególnie dużo kryty- cyzmu. W badaniach psychopatologicznych z metod tych nie mamy dużo ko- rzyści. Ludzie niedoświadczeni psychologicznie, a tym bardziej nienormalni, nie umieją dostrzec u siebie wielu subtelnych i przemijających zjawisk, a jeśli je dostrzegą, nie umieją ich poprawnie nazwać i opisać. Im lepiej człowiek zna siebie, tym łatwiej zrozumie psychologię drugich ludzi: I na odwrót, im lepiej znamy cudze życie psychiczne, tym łatwiej rozumiemy samych siebie. [hasła pokrewne: , implanty zębów, olejek do włosów, przedłużanie rzęs ]

Tags: , ,

Comments are closed.