Zasada ta obowiazuje juz nawet

Zasada ta obowiązuje już nawet na poziomie rdzeniowym, a cóż dopiero na wyższych poziomach, gdzie mała podnieta może wywołać odczyn bez porównania silniejszy. Te różnice w nasileniu podniety i odczynu możemy zrozumieć, jeśli założymy, że ośrodkowe ogniwo luku odruchowego obdarzone jest siłą, którą rozporządza dołączony do niego element układu współczulnego. Klasyczny wzór refleksologiczny A -+ a -+ m musi doznać rozszerzenia w po- staci: A-+ a-+ (S)-+ I: + 1 m+2 Jeżeli więc podnieta A wywołuje w ośrodku (a) podrażnienie takiego samego nasilenia, a mimo to odczyn może być albo żaden (O), albo zmiennego nasile- nia, to dzieje się to dzięki temu, że dołącza się do łuku odruchowego ogniwo S, obdarzone dynamiczną aktywnością. To ogniwo S (sympathicus) jest wyrazem nowego, nierefleksologicznego, niemechanistycznego ujęcia odruchu rdzenio- wego. Mazurkiewicz widzi w tym ujęciu zgodność z nowszymi poglądami na współczulny charakter “egionis intermedio-medialis i inteTmedio-latemlis, które leżą między rogami tylnymi a przednimi rdzenia oraz zgodność z podkreślaną. przez Lapicquea mniejszą pobudliwością (wiekszą chronaksją) ośrodkowego ogniwa tego łuku. Ujęcie takie tłumaczy m. in. i zjawisko sumowania się po- drażnień. Dla zrozumienia czynności wyższych pięter ośrodkowego układu nerwowego, trzeba zgodnie z klasyczną teorią odruchów przyjąć tożsamość planu czynnoś- -ciowego na wszystkich poziomach osi rdzeniowo-mózgowej (Hess i Orbeli). Na poziomie pnia mózgowego umiejscawiamy prostsze lub bardziej złożone odczyny tzw. instynktowe, które Pawłow nazwał odruchami bezwarunkowymi. Ich ana- liza pozwala nam na odtworzenie sobie drogi, po której szła ewolucja czyn- ności nerwowych. Odruchy bezwarunkowe różnią się od rdzeniowych tym, że nasilenie podniety odgrywa tu jeszcze mniejszą rolę niż w odruchach rdzenio- wych. O odczynach instynktowych rozstrzyga w ogóle nie nasilenie podniety, lecz jej jakość. Ośrodkowy układ nerwowy jest tutaj swoiście i Wybiórczo “na- stawiony” na jeden z bardzo wielu bodźców, działających równocześnie. [przypisy: , dezynsekcja warszawa, olejek arganowy do włosów, gabinety stomatologiczne ]

Tags: , ,

Comments are closed.