Zmiany neurologiczne w schizofrenii przewleklej

Zmiany neurologiczne w schizofrenii przewlekłej nie zawierają nic znamiennego, chociaż objawy neuropatyczne nie należą do rzadkości. Czasem wskazuje się na objaw utraty wdzięku, spotykany często w schi- zofrenii, jako na wyraz zakłócenia zborności precyzyjnych czynności ruchowych: Kretschmer i jego liczni zwolennicy starają się związać schizofrenię z leptosomiczną. budową ciała, co nie znalazało potwierdzenia w doś wiadczeni u klinicznym. Karol i Kazimierz Spettowie (1954) stwierdzili nieprawidłowy przebieg krzywych cukrowych we krwi schizofreników po obciążeniu sacharozą i insuliną. Wyrazem tych zmian jest “obciążeniowy wskaźnik cukrowy”, czyli iloraz najwyższego po- ziomu cukru we krwi po obciążeniu sacharozą, wyrażony w “l« wartości wyjścio- wej, przez obliczony w ten sam sposób naj niższy spadek poziomu cukru po obcią- żeniu insuliną. Cząstkowe te badania wymagają oczywiście jeszcze dalszych żmud- nych badań zarówno analitycznych, jak i syntetycznych. Fleischhacker (1960) poddał krytyce różne twierdzenia na temat wyników badali pracownianych w schizofrenii prawdziwej (nazywa ją schizophrenia idiopathica). Ostatecznie uznał następujące typowe odchylenia: toksyczność moczu dla mikro- imakroorganizmów, lekkazwyżka gamma-globulin w surowicy krwi, lekka zwyżka białka płynu mózgowo-rdzeniowego glównie wskutek wzmożonej ilości gamma-glo- bulin, również lekki nadmiar komórek. Nasuwa się hipoteza, że wzmożona ilość garnma-globulin mogłaby być wyrazem wzmożonej produkcji ciał odpornościowych. Należy w tym miejscu przypomnieć teorię wirusowego pochodzenia schizofrenii Czi- stowicza. W stosunku do wszystkich tych wyników badań z naszego punktu widze- nia podnieść należy zastrzeżenie, że prawdopodobnie żaden z autorów nie dobiera materiału chorych ze stanowiska etioepigenezy. Mianowicie za czystą “idiopatyczną” schizofrenię można uważać tylko jej postać prostą, najwyżej również schizofrenię ubytkową po dawno minionych epizodach psychotycznych czynnościowych. Tylko wyniki badań schizofrenii prostej mogą przekonywać; a takiego materiału dowodo- wego nikomu dotąd nie udało się przedstawić. [patrz też: , olejek arganowy, wkładki sfp, ubranka dla niemowląt ]

Tags: , ,

Comments are closed.