Warunki powstawania życia psychicznego

Aby zrozumieć warunki powstawania życia psychicznego, psycholog musi rozszerzyć swoje zainteresowania badawcze na dziedzinę fizjologii, w szczególności dziedzinę neurofizjologii i psychofizjologii. Ponieważ i tych dziedzin z kolei nie można naukowo zgłębić bez znajomości chemii fizjologicznej, fizyki, biologii, patofizjologii itd., przeto zainteresowania psychologii i psychopatologii wychodzą poza własny, specjalny zakres przedmiotu. Dodajmy do tego, że życie psychiczne stanowi podstawę działalności człowieka w życiu zbiorowym. Dlatego nie ma właściwie takiej dziedziny życia, wobec której psycholog mógłby pozostać obojętny. Człowiek współżyje               z otoczeniem, ze środowiskiem w najobszerniejszym tego słowa znaczeniu. Środowisko wywiera na niego nieustający wpływ kształtujący, pomyślny lub niepomyślny. Dlatego to, co się dzieje w środowisku, musi być brane również pod uwagę dla zrozumienia warunków powstawania zjawisk i dyspozycji psychicznych.                   Socjologia, pedagogika, ekonomia i mnóstwo innych dziedzin stanowią więc pośrednio również przedmiot badań psychologii. W psychologii radzieckiej kładzie się szczególny nacisk na fakt, iż psychika stanowi podmiotowe odzwierciedlenie świata realnego. Zycie psychiczne jest bowiem bezpośrednim lub pośrednim wytworem oddziaływania środowiska. Dotyczy to nie tylko zjawisk i procesów psychicznych, ale i trwałych cech osobowości, a więc jego zainteresowań, zdolności, charakteru, temperamentu i innych dyspozycji psychicznych. Aby tę zasadę zrozumieć, trzeba wziąć pojęcie środowiska w najobszerniejszym zakresie, a więc nie tylko aktualne oddziaływania wpływów zewnętrznych, włącznie z wpływami ze strony własnego środowiska tkankowego, ale i oddziaływania odległe w czasie, które drogą dziedziczności, dzięki dziedzicznemu utrwalaniu się cech nabytych, wywarły wpływ kształtujący na osobowość. Z faktu, że psychika odzwierciedla świat realny, np. w procesie poznawczym, nie wynika bynajmniej, aby psychika miała być istotą biernie plastyczną. Właśnie w psychologii radzieckiej zwraca się szczególną uwagę na proces aktywnego oddziaływania psychiki ludzkiej na otaczające go środowisko. Przenikający do naszych władz poznawczych obraz świata nie jest kopią rzeczywistości. Powstaje on w wyniku aktywnej przeróbki doznanych wrażeń i spostrzeżeń. Człowiek nie poznaje więc świata w sposób bierny, natomiast poznaje go działając praktycznie na przyrodę i innych ludzi. Z tego aktywnego działania powstają więc nasze spostrzeżenia. [więcej w: aparat słuchowy dofinansowanie, operacja kręgosłupa lędźwiowego, fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej, wyszukiwarka leków w aptekach  ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: aparat słuchowy dofinansowanie fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej operacja kręgosłupa lędźwiowego wyszukiwarka leków w aptekach