Leczenie przeciwzapalne kanakinumabem w chorobie miażdżycowej ad 5

Podobne efekty zaobserwowano dla poziomu interleukiny-6 (mierzonego do 12 miesięcy). W przeciwieństwie do tego, stosowanie kanakinumabu nie powodowało znaczącego obniżenia wartości wyjściowej cholesterolu LDL lub cholesterolu HDL w stosunku do wartości wyjściowych oraz wzrostu mediany triglicerydów o 4 do 5%. Kontynuacja i efekty na klinicznych punktach końcowych
Tabela 2. Tabela 2. Wskaźniki zachorowalności i współczynniki ryzyka dla głównych wyników klinicznych i śmiertelności z wszystkich przyczyn.Rąd 2. Wykres 2. Łączna częstość występowania pierwotnego punktu końcowego i kluczowego wtórnego układu sercowo-naczyniowego.Ręcznieje łączna częstość występowania pierwotnego punkt końcowy niezakończonego zgonem zawału mięśnia sercowego, udar niezakończony zgonem lub śmierć sercowo-naczyniowa w grupie placebo w porównaniu do różnych grup dawkowania kanakinumabu (panele od A do C). Wstawki pokazują te same dane na powiększonej osi y. Wartość progowa P dla pierwotnego punktu końcowego wynosiła 0,02115 w grupie 150 mg i 0,01058 w grupie 300 mg. Grupa otrzymująca dawkę 150 mg kanakinumabu spełniała wcześniej określony próg krotności krotności istotności statystycznej dla pierwotnego sercowo-naczyniowego punktu końcowego oraz kluczowego wtórnego punktu końcowego układu sercowo-naczyniowego, który dodatkowo obejmował hospitalizację z powodu niestabilnej dławicy piersiowej, która doprowadziła do pilnej rewaskularyzacji (Panel D) . Wartość progowa P dla kluczowego wtórnego układu sercowo-naczyniowego w grupie 150 mg wynosiła 0,00529.
Pod koniec obserwacji 18,1% pacjentów w grupie otrzymującej placebo zaprzestało stosowania schematu prób, w porównaniu z 18,7% pacjentów w połączonych grupach z kanakinumabem (ryc. S1 w dodatkowym dodatku). Przy medianie czasu obserwacji wynoszącej 3,7 lat, częstość występowania pierwotnego punktu końcowego (niezakończony zgonem zawał mięśnia sercowego, udar niezakończony zgonem lub śmierć sercowo-naczyniowa) wynosił 4,50 zdarzenia na 100 osobolat w grupie placebo, 4,11 zdarzenia na 100 osobolat w grupie, która otrzymała dawkę 50 mg kanakinumabu, 3,86 zdarzenia na 100 osobolat w grupie 150 mg oraz 3,90 zdarzeń na 100 osobolat w grupie 300 mg (Tabela 2). Nie obserwowano istotnego wpływu, w porównaniu z placebo, pierwszorzędowego punktu końcowego w grupie 50 mg (współczynnik ryzyka 0,93, P = 0,30) (Figura 2A). Przeciwnie, znaczący wpływ na pierwszorzędowy punkt końcowy obserwowano w grupie 150 mg (hazard względny vs. placebo, 0,85; P = 0,02075, z progową wartością P 0,02115) (Figura 2B). W grupie 300 mg współczynnik ryzyka był podobny do tego w grupie 150 mg, ale wartość P nie spełniała wcześniej określonego progu istotności (stosunek ryzyka do placebo, 0,86, P = 0,0314, z progiem P wartość 0,01058) (rysunek 2C). Wartość P dla trendu w grupach dawkowania kanakinumabu w porównaniu z grupą placebo wynosiła 0,02, a wartość P dla porównania wszystkich dawek kanakinumabu w połączeniu z grupą placebo wynosiła 0,02 (oba wyniki nie zostały skorygowane dla wielokrotnego testowania).
Dla kluczowego punktu końcowego układu sercowo-naczyniowego (składniki pierwotnego punktu końcowego plus hospitalizacji z powodu niestabilnej dławicy piersiowej, która doprowadziła do pilnej rewaskularyzacji), częstość występowania wynosiła 5,13 zdarzenia na 100 osobolat w grupie placebo, 4,56 zdarzeń na 100 osobolat w grupie otrzymującej 50 mg kanakinumabu 4,29 zdarzenia na 100 osobolat w grupie 150 mg oraz 4,25 zdarzenia na 100 osobolat w grupie 300 mg (tabela 2)
[podobne: cattani wałbrzych, gzut gliwice, medikarte bochnia ]

Tags: , ,

No Responses to “Leczenie przeciwzapalne kanakinumabem w chorobie miażdżycowej ad 5”

 1. Borys says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: korektor[...]

 2. Przemysław says:

  Wapnia najwiecej ma kapusta

 3. Speedwell says:

  Article marked with the noticed of: acerola[...]

 4. Sebastian says:

  Sporo ciekawych informacji

 5. Bearded Angler says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Ortodonta cennik Kraków[...]

 6. Dangle says:

  Oprócz tego bardzo pomocne były rehabilitacje

Artykuł dotyczy tematów: cattani wałbrzych gzut gliwice medikarte bochnia