Posts Tagged ‘psychoterapia warszawa’

Adiuwant Niwolumab w porównaniu z Ipilimumabem w stadium III lub IV czerniaka po resekcji

Tuesday, May 22nd, 2018

Niwolumab i ipilimumab są inhibitorami punktów kontrolnych immunologicznych, które zostały zatwierdzone do leczenia zaawansowanego czerniaka. W Stanach Zjednoczonych ipilimumab został również zatwierdzony jako terapia adiuwantowa dla czerniaka na podstawie współczynników przeżycia wolnego od wznowy i ogólnego przeżycia, które były wyższe niż te z placebo w badaniu fazy 3. Chcieliśmy określić skuteczność niwolumabu w porównaniu z ipilimumabem w leczeniu adiuwantowym u pacjentów z wyciętym zaawansowanym czerniakiem. Metody
W tej randomizowanej, podwójnie ślepej próbie trzeciej fazy losowo przydzielono 906 pacjentów (. 15 lat), którzy byli poddawani całkowitej resekcji stopnia IIIB, IIIC lub czerniaka IV w celu otrzymania dożylnego wlewu niwolumabu w dawce 3 mg na kilogram masy ciała co 2 tygodnie (453 pacjentów) lub ipilimumab w dawce 10 mg na kilogram co 3 tygodnie dla czterech dawek, a następnie co 12 tygodni (453 pacjentów). …read more

Hipertermiczna chemioterapia dootrzewnowa w raku jajnika

Tuesday, May 22nd, 2018

Leczenie nowo zdiagnozowanego zaawansowanego raka jajnika w zaawansowanym stadium obejmuje zwykle operację cytoredukcyjną i systemową chemioterapię. Przeprowadziliśmy badanie mające na celu zbadanie, czy dodanie hipertermicznej chemioterapii dootrzewnowej (HIPEC) do interwałowej chirurgii cytoredukcyjnej poprawiłoby wyniki u pacjentów, którzy otrzymywali chemioterapię neoadjuwantową w przypadku raka jajnika w stadium III. Metody
W wieloośrodkowym, otwartym badaniu klinicznym fazy 3 losowo przydzielono 245 pacjentów, którzy mieli przynajmniej stabilną chorobę po trzech cyklach karboplatyny (pole pod krzywą 5 do 6 mg na mililitr na minutę) i paklitakselu (175 mg na kwadrat metr powierzchni ciała) do poddania się chirurgii cytoredukcyjnej interwałowej z lub bez podawania HIPEC z cisplatyną (100 mg na metr kwadratowy). Randomizacja była przeprowadzana w czasie zabiegu chirurgicznego w przypadkach, w których operacja, która spowodowałaby brak widocznej choroby (całkowita cytoredukcja) lub operacja, po której pozostał jeden lub więcej resztkowych guzów o średnicy 10 mm lub mniejszej (optymalna cytoredukcja) została uznana za wykonalną. . …read more

Podwójna terapia przeciwzakrzepowa z Dabigatranem po PCI w migotaniu przedsionków ad 7

Tuesday, May 22nd, 2018

Wyniki analizy zamiaru leczenia były zgodne z wynikami analizy dotyczącej leczenia i wynikami uzyskanymi w wielu podgrupach pacjentów, w tym u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym oraz u osób, które otrzymały stent uwalniający lek (Tabela S10 i Rys. Częstość łącznego punktu końcowego zdarzeń zakrzepowo-zatorowych lub zgonu wyniosła 9,6% w obu połączonych grupach podwójnych terapii w porównaniu z 8,5% w grupie potrójnej terapii (współczynnik ryzyka, 1,17, 95% CI, 0,90 do 1,53; P = 0,11 dla nie gorszej jakości). Ogólne podsumowanie badań hierarchicznych przedstawiono na rysunku S4 w dodatkowym dodatku. Wskaźniki dodatkowych punktów końcowych skuteczności przedstawiono w Tabeli 3. Całkowita liczba pacjentów z ostrą zakrzepicą w stencie była niska; zdarzenia wystąpiły u 15 pacjentów (1,5%) w grupie leczonej podwójnie terapią 110 mg w porównaniu z 8 (0,8%) w grupie leczenia potrójnego (P = 0,15) oraz u 7 pacjentów (0,9%) w grupie otrzymującej dawkę 150 mg. …read more

Romosozumab lub Alendronate for Fracture Prevention u kobiet z osteoporozą czesc 4

Tuesday, May 22nd, 2018

Gęstość mineralna kości w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, szyjce kości udowej i szyjce kości udowej po 12 i 24 miesiącach oraz częstość złamania pozakręgowego w czasie analizy pierwotnej były kluczowymi drugorzędowymi punktami końcowymi. Inne kategorie złamań, w tym złamanie biodra, oceniono jako dodatkowe drugorzędne punkty końcowe. Analiza statystyczna
Badanie zostało przeprowadzone, aby wykazać wyższość, przy 94% mocy wykrywania 30% niższego ryzyka klinicznego złamania w grupie romosozumab-alendronian niż w grupie alendronianu do alendronianu w czasie analizy pierwotnej i 95% mocy wykryć o 50% mniejsze ryzyko nowego złamania kręgu w okresie 24 miesięcy. Jeśli różnice w obu pierwszorzędowych punktach końcowych były znaczące przy zastosowaniu procedury Hochberga, 12 zastosowano procedurę testową o ustalonej kolejności dla gęstości mineralnej kości i kluczowego punktu końcowego końcowego złamania bezkręgowego w celu dostosowania do wielokrotnych porównań i utrzymania ogólny poziom istotności 0,05. Punkt końcowy bez złamań kręgu zbadano za pomocą grupowego podejścia sekwencyjnego w czasie analizy pierwotnej za pomocą funkcji wydawania Lan-DeMets alpha (ryc. …read more