Rivaroksaban z lub bez aspiryny w stabilnej chorobie sercowo-naczyniowej ad

Zaprojektowaliśmy wyniki badań sercowo-naczyniowych dla osób używających strategii antykoagulacji (COMPASS) do przetestowania hipotezy, że rywaroksaban w skojarzeniu z aspiryną lub podawany samodzielnie jest skuteczniejszy niż sama aspiryna w zapobieganiu nawrotowym zdarzeniom sercowo-naczyniowym, z dopuszczalnym bezpieczeństwem, u pacjentów ze stabilną miażdżycową chorobą naczyń. . Metody
Postępowanie testowe
Badanie COMPASS, przeprowadzone w 602 ośrodkach w 33 krajach, jest podwójnie ślepym, podwójnie ślepym, randomizowanym badaniem z wykorzystaniem cząstkowego projektu cząstkowego 3 na 2 i angażującego pacjentów z historią stabilnej choroby naczyniowej miażdżycy.9 W jednym randomizowanym badaniu Porównanie (teraz zakończone i opisane tutaj), rywaroksaban z aspiryną lub bez aspiryny porównano z samą aspiryną. W innym randomizowanym porównaniu (nadal trwającym), pantoprazol porównuje się z placebo u pacjentów biorących udział w badaniu, którzy nie otrzymują inhibitora pompy protonowej. Przegląd projektu badania znajduje się w Tabeli S1 Dodatku Uzupełniającego, wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Sponsorem testowym jest firma Bayer. Komitet sterujący, w skład którego weszli śledczy ds. Badań nad populacją zdrowia (PHRI), liderzy badań w każdym kraju oraz przedstawiciele Bayer, był odpowiedzialny za opracowanie protokołu, który jest dostępny na stronie internetowej, oraz za prowadzenie i nadzór badania. Protokół został zatwierdzony przez odpowiednie organy ds. Zdrowia i instytucjonalne komisje przeglądowe. Lista uczestniczących śledczych i członków komisji znajduje się w dodatkowym dodatku. Wszystkie analizy danych przeprowadzono niezależnie w PHRI. Pierwszy autor zapewnia kompletność i dokładność danych i analiz oraz wierność wersji próbnej protokołu.
Wybieralność
Pacjenci byli uprawnieni, jeśli udzielili pisemnej świadomej zgody i spełnili kryteria dotyczące choroby wieńcowej, choroby tętnic obwodowych lub obu tych czynników (patrz Dodatek Uzupełniający). Pacjenci z chorobą niedokrwienną serca, którzy byli młodsi niż 65 lat, wymagali również dokumentacji miażdżycy obejmującej co najmniej dwa łożyska naczyniowe lub przynajmniej dwa dodatkowe czynniki ryzyka (palenie tytoniu, cukrzyca, szacowany współczynnik przesączania kłębuszkowego [GFR] ] <60 ml na minutę, niewydolność serca lub udar niedokrwienny . miesiąc wcześniej). Kryteriami wykluczającymi były wysokie ryzyko krwawienia; niedawny udar lub poprzedni udar krwotoczny lub lakarny; ciężka niewydolność serca; zaawansowana stabilna choroba nerek (szacowana GFR <15 ml na minutę); stosowanie podwójnej terapii przeciwpłytkowej, antykoagulacji lub innej terapii przeciwzakrzepowej; i warunki niekardio-krążeniowe, które badacz uważa za związane ze złym rokowaniem. Ponadto pacjenci otrzymujący inhibitor pompy protonowej nie kwalifikowali się do randomizacji pantoprazolu. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich uczestników.
Randomizacja i kontynuacja
Kwalifikujący się uczestnicy (z wyjątkiem tych, którzy przeszli randomizację od 4 do 14 dni po zabiegu pomostowania tętnic wieńcowych [CABG]), weszli w fazę początkową, podczas której otrzymywali placebo dwa razy na dobę porównywalne z rywaroksabanem, a aspirynę w dawce 100 mg raz na dobę.
[przypisy: operacja kręgosłupa lędźwiowego, cattani wałbrzych, eskulap konin ]

Tags: , ,

No Responses to “Rivaroksaban z lub bez aspiryny w stabilnej chorobie sercowo-naczyniowej ad”

  1. Bitmap says:

    owoce kolcowoju spożywane bez zastanowienia mogą prędzej zaszkodzić niż poprawić zdrowie

  2. Mad Jack says:

    [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: aparaty ortodontyczne Clear Aligner[...]

  3. Marshmallow says:

    Poziom wiedzy lekarzy I-szego kontaktu jest porażający.

Artykuł dotyczy tematów: cattani wałbrzych eskulap konin operacja kręgosłupa lędźwiowego