Badani zbiorowe psychologii

W badaniach zbiorowych psychologia posługuje się również metodami statystycznymi. Statystyka jest nauką trudną, wymagającą dobrego opanowania techniki i metodologii. Obliczeń dokonujemy według zasad tzw. teorii prawdopodobieństwa. Interesuje nas głównie treść uzyskanego materiału, nie- kiedy jednak i forma uzyskanych odpowiedzi ma swoje znaczenie. Materiał uzyskanych ankiet czy kwestionariuszy odpowiedzi lub wykonanych w eksperymencie czynności dzielimy na procentowe grupy. Możemy np. obliczać odsetek dobrych i złych odpowiedzi, albo też wykonanych zadań praktycznych. Metody statystyczne mają wartość, jeśli opierają się na dużym materiale i na wielkich liczbach i jeśli treść materiału została zebrana w warunkach nienagannych i opracowana krytyczne . Jeśli nie zachowa się wszystkich tych warunków, to bardzo łatwo popełnić można omyłki. Istnieje nawet pojęcie kłamstwa statystycznego. Statystyka psychologiczna operuje materiałem tak trudno uchwytnym, zmiennym i jakby kapryśnym, że matematycy słusznie przestrzegają przed nieostrożnym stosowaniem wzorów statystycznych do materiału przeżyć i dyspozycji psychicznych.Podstawowe wiadomości o rozwoju        filo i ontogenetycznych życia psychicznego. Tak jak przyroda żywa rozwinęła się z materii martwej, a w obrębie przyrody żywej organizmy wyższe rozwinęły się drogą ewolucji z niższych, tak samo i życie psychiczne podlegało rozwojowi od prymitywu psychizmu aż do jego najwspanialszego rozkwitu, którego przedstawicielem jest człowiek, że życie psychiczne w ogóle podlega rozwojowi, to widzimy codziennie     i naocznie patrząc na dziecko. Minkowski na podstawie badań nad rozwojem układu nerwowego u płodu ludzkiego przekonał się, że nawet   w tak wczesnym okresie rozwojowym istnieje pewne prymitywne życie psychiczne. Czy na tym najniższym poziomie można w ogóle mówić        o zróżnicowaniu wrażeń zmysłowych czy ustrojowych, pewnych elementarnych popędów, tzw. protopatycznych uczuć, o tym trudno jest wyrokować. Podobnie trudno wczuć się w prymityw psychizmu na najniższych poziomach filogenetycznych. Doszukiwać się go można prawdopodobnie już na poziomie życia roślinnego. W stadium tym chodzić może o najprymitywniejsze doznania, czucia, wrażenia, stanowiące odzwierciedlenie przedmiotów otaczających. Doznania te mają podstawowe zabarwienie uczuciowe, są więc albo przykre, albo przyjemne. [przypisy: stomatologia wrocław, zespół psychoorganiczny objawy, zespół psychoorganiczny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: stomatologia wrocław zespół psychoorganiczny zespół psychoorganiczny objawy